Verksamhet‎ > ‎

Grundsärskolan


Rösjöskolans Grundsärskola, med träningsinriktning och TBA

På Rösjöskolan finns kommunens grundsärskola. Redan i början på 90-talet var särskolan (som det hette då) lokalintegrerad här och Sollentuna kommun hörde till de första kommunerna som tog över ansvaret för särskolan från Landstinget. Barn som mottas i grundsärskolan kan antingen läsa efter grundsärskolans kursplan eller med träningsinriktning. Detta sker efter noggranna bedömningar och tester av psykolog, läkare och pedagogisk personal. Dessutom görs en social utredning. Vår psykolog och biträdande rektor besöker alla barn som sökt hit och tillsammans med föräldrar, förskolepersonal och mottagande personal avgör vi i vilken grupp det är lämpligt att ta emot barnet.

Eleverna på grundsärskolan simtränar varje vecka. En gemensam lägerskola är en tradition som ordnas varje år. 

Alla barn som vi bedömer gagnas av det, har en tillhörighet i en grundskoleklass. Det kan vara en musik- bild eller slöjdlektion men också en lästimme. Då åtföljs barnet av sin assistent. Särskolan är personalintensiv. Varje klass leds av en specialpedagog som till sin hjälp har elevassistenter efter behov. Varje klass får handledning av psykolog både på metod- och grupphandledning. Vi satsar mycket på personalfortbildning.

Pedagogiken som används på grundsärskolan är väl genomtänkt och utvecklad. Hela Rösjöskolan har genom detta samarbete fått ett pedagogiskt lyft som gagnar alla barn och all personal och som gör att vi når goda resultat även med grundskolebarn. Dessutom lär vi oss alla att vi trots olikheter har samma behov av respekt och bekräftelse.
 

Grundsärskolan

I grundsärskolans klasser går 22 elever fördelade på två klasser i åk 1-6. De som arbetar här är tre klasslärare/spec. lärare, en idrott/simlärare, en specialpedagog med inriktning tal och språk, samt nio elevassistenter.

Kursplanerna för grundsärskolan är utformade enligt samma modell som grundskolan. Undervisningen är konkret och åskådlig och anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan. I musik, bild, textil och träslöjd undervisar grundskolans lärare. Eleverna i grundsärskolan har sina lokaler i våra grundskolearbetslag.

Grundsärskolan deltar i skolans gemensamma aktiviteter och enskilda elever kan integreras i grundskolan. I det inkluderande arbetet är mångfald och värdegrund av stor betydelse för alla elevers utveckling.

Vår målsättning är:
 
  • Att varje elev ska känna sig respekterad utifrån sina förutsättningar.
  • Att eleverna upplever trygghet, meningsfullhet och delaktighet i det som sker.
  • Att ge kunskaper som gör att eleverna kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra.


Autism/TBA-klasser och träningsinriktning

Fördelade på fyra klasser går här 33 elever i åk 1-6. Eleverna läser efter tre olika kursplaner, grundskolans kursplan, grundsärskolans kursplan och grundsärskolans kursplan med träningsinriktning. De som arbetar här är fyra klasslärare/spec. lärare en idrott/simlärare, en specialpedagog med inriktning tal och språk samt  elevassistenter. 
 
Varje elev har sitt eget undervisningsprogram som bygger på den individuella undervisningsplanen. Tillsammans med föräldrar och handledare planeras och utvärderas undervisningsprogrammen regelbundet utifrån elevens behov. Eleverna har tillgång till enskild undervisning, gruppundervisning samt inkludering i grundskolan.
 
Arbetssättet är grundat på Applied Behavior Analysis (Tillämpad Beteende Analys).
 
Tillämpad Beteende Analys är ett undervisningssätt som är grundat på empirisk forskning. TBA kan defineras som en vetenskap där tillvägagångssättet är grundat på beteendevetenskapliga principer. Dessa är systematiskt tillämpade för att förbättra sociala beteenden som är viktiga för individen i samhället.
 
Inom TBA använder man olika förstärkningsprocedurer för att öka eller minska ett beteende. Innan man tillämpar en sådan procedur/intervention gör man en grundlig analys (en funktionell analys). Viktigast för alla beteendeanalytiker/terapeuter är att finna elevens motivation. Motivationsfaktorn är en viktig drivkraft för inlärning.
 
Tillämpad beteendeanalys Inom TBA finns flera olika metoder. Varje elev är unik och man väljer den metod eller flera tillsammans för att eleven ska utvecklas.

Några metoder: