Verksamhet‎ > ‎

Förskolan

Rösjöskolans förskola ligger centralt i Edsberg, på Kaplansbacken 4, och har funnits sedan 1970-talet.

Förskolan har sex avdelningar:
Näckrosen, Violen & Gullvivan som har barn i åldrarna 1-3 år
Lotus, Tussilago & Smörblomman som har barn i åldrarna i 3-5 år

Rösjöskolans Förskola ligger i ett område med närhet till skog och naturmiljö runt om i Edsberg. Uteverksamheten är ett viktigt inslag på alla avdelningar och vi är ute så mycket som möjligt, i alla väder. Vi har en stor härlig gård som lockar barnen till utforskande, lek och aktivitet i naturmiljö såväl som i klätterställningar, hinderbanor, m.m.

En till två dagar i veckan går vi på skogsutflykt tillsammans för att på olika sätt utforska och lära känna naturen där. Vi delar våra grupper så att alla barn får möjlighet till lek och utforskande i skogen i mindre grupper. I verksamheten får de yngsta barnen uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger är ett naturligt inslag i uteverksamheten. De yngre barnen får lära känna det som lever. De blir vänner med stubbar, kottar, myror, maskar och växter. Vi tror att ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen, desto större blir deras intresse och respekt för naturen under resten av livet. Vistelsen i naturen ger också hälsa och välbefinnande.
Förskolans egna mål och inriktning

På vår förskola pågår just nu ett utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt, ett arbete som utgår ifrån barnsyn, kunskapssyn och synen på lärande. Vi vill lyfta fram förskolan som en särskilt lärorik arena där barn ges många möjligheter till socialt samspel, kreativitet, upptäckter och nya utmaningar som stimulerar till utforskande och lärande. Barnen ska ges möjligheter till inflytande och ansvar. Förskolan ska komplettera hemmet och skapa roliga och lärorika sammanhang för barnen.

Vi utvecklar de pedagogiska miljöerna på förskolan, för att kunna erbjuda en verksamhet som utgår ifrån barnens förmågor och intressen. Den pedagogiska miljön ska innehålla ett rikt utbud av möjligheter och material som stimulerar barnen att göra egna val, såväl inomhus som utomhus. Miljön ska vara inbjudande, inspirerande och tillgänglig för barnen. 

Vi utvecklar arbetet med pedagogisk dokumentation, för att synliggöra verksamheten för barn, pedagoger och föräldrar. Pedagogisk dokumentation och reflektion är också viktiga verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling i arbetslagen.

Vår verksamhet ska utgå ifrån varje barns behov och intressen, såväl som gruppens. Lärandet ska vara lustfyllt och skapa mening för barnen. Förskolan ska motverka stereotypa könsroller och aktivt arbeta för jämställdhet. Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utifrån sina förmågor och intressen. Våra arbetsformer och vårt förhållningssätt ska medverka till att varje barn utvecklar en demokratisk kompetens.

Föräldrasamverkan

För oss är samarbetet med föräldrar mycket viktigt. I den dagliga kontakten på förskolan, tar vi oss tid att berätta för er hur era barn har haft det under dagen och lyssnar in era frågor och synpunkter. Vi har ett föräldramöte per termin och bjuder också in till fixarkvällar/vernissager och andra traditioner tillsammans med oss några gånger per år. 

En gång per termin bjuder vi in till utvecklingssamtal. Då pratar vi om hur barnet har det på förskolan och diskuterar de sammanhang som barnet varit med om på sin avdelning. Utvecklingssamtalet är ett viktigt möte mellan förskola och hem och inte bara en information från förskolans sida. Samtalet sker i dialog, där vi tillsammans pratar om barnets vistelse på förskolan.
Förskolans läroplan Lpfö-98 (reviderad 2011)

Läroplanen för förskolan betonar synen på det kompetenta barnet. För att kunna uppfylla de krav som läroplanen ställer på oss behöver vårt förhållningssätt utgå ifrån inställningen att barnet är fullt av förmågor. Att dokumentera hjälper pedagogerna att fokusera på vad det enskilda barnet faktiskt kan och att få syn på vad som händer i barngruppen. Dokumentationen är med andra ord ett verktyg för att för att se barnens förmågor, att barnet vill och kan utvecklas, snarare än att fokusera på eventuella brister hos barnet. Barnets erfarenheter, nyfikenhet och lust till lärande ska uppmärksammas och uppmuntras av pedagogerna på förskolan. 

Förskolans egen utvärdering

Den pedagogiska dokumentationen gör det möjligt att kritiskt granska, utvärdera och utveckla verksamheten mot de mål och riktlinjer som läroplanen anger. Utvärdering av förskolans arbete sker på arbetsplatsträffar, på arbetslagens egen tid för planering och reflektion samt på planeringsdagar på förskolan. Vid utvärderingen kopplar vi arbetet till våra styrdokument. Föräldraenkäter är också viktiga underlag för vår utvärdering av verksamheten. 

Utveckling och lärande

I förskolan arbetar vi utifrån en helhetssyn på barns lärande. Det betyder att vi ser på lärande som något som sker under hela dagen, i alla situationer. Därför är det viktigt att pedagogerna ser och är nära barnen i alla sammanhang under dagen. Barnen ska ges möjlighet att under sin förskoletid uttrycka sig och utveckla sina färdigheter i social kompetens, språk, drama, fantasi, matematiskt-logiskt tänkande, naturvetenskap, bild och form, andra estetiska uttryck och livskunskap. Vi vill arbeta projektinriktat och med barnens frågor som utgångspunkt.Mer information om respektive avdelning finner du på vår sida Avdelning/Klass.