Förälder‎ > ‎

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne ges. Dessutom sammanfattas vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt i en individuell utvecklingsplan. På Rösjöskolan görs en sammanställning av elevens resultat vid terminens slut och utvecklingssamtal hålls i början av terminen. Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande och eleven sätter upp mål för terminen.
I god tid informeras om när utvecklingssamtalen ska äga rum och under samtalsperioden medges ingen ledighet för elev.