Förälder‎ > ‎

Policy för ledigheter

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen ska alla barn gå i skolan, det råder sk skolplikt. Detta regleras tydligt i lagtexter och antalet dagar är preciserat till 178 skoldagar per läsår i nio år.  Utöver detta finns det en timplan som reglerar hur många timmar varje elev minst ska ägna åt varje ämne. Det är bl a med utgångspunkt i detta som sedan våra kunskapsmål tas fram. 

Skolans riktlinjer kring ledighet

Elever på Rösjöskolan kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ansvarig lärare kan bevilja upp till två dagars ledighet per läsår. Ledighet utöver två dagar måste beviljas av rektor. Ledighet som överstiger 10 dagar beviljas endast som synnerliga skäl finns. 

I samband med beviljad ledighet får vårdnadshavare och elev ansvar för att inhämta de kunskaper eleven går miste om under ledigheten. 

Observera att skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledighet under perioder i samband med utvecklingssamtal och nationella prov.

Om föräldrar inte ansöker om ledighet eller fått avslag på en ansökan om ledighet och ändå väljer att inte låta eleven gå till skolan kan BUN besluta om ett vitesbeläggande. 

Förskolans och fritidshemmens riktlinjer kring ledighet

Ska ditt barn vara ledig från förskolans eller fritidshemmens verksamhet måste du informera i tid. Ingen särskild blankett används utan vi uppmanar er att skicka e-post till respektive ansvarig.

Vid längre ledighet, flera månader, uppmanas du kontakta skolans/förskolans expedition för att få besked om att platsen inte sägs upp. 
Comments