Aktuellt‎ > ‎

Kommentar till Skolverkets rapport om skolornas antimobbningsarbete

skickad 21 feb. 2011 08:01 av Okänd användare   [ uppdaterad 21 feb. 2011 12:56 ]

Rösjöskolan har under många år arbetat med Olweusprogrammet som en del av skolans arbete mot mobbing. Med anledning av Skolverkets utvärdering av olika program mot mobbning och deras kritiska slutsats att inget av programmen (varav Olweus är ett) rekommenderas vill jag förtydliga hur vårt arbete på Rösjöskolan ser ut.

Skolverket delar i sin rapport Utvärdering av metoder mot mobbning in 18 olika insatser i tre kategorier; effektiva, ineffektiva och kontraproduktiva (ger negativt resultat). Jag har listat insatserna nedan med kommentar hur det ser ut på Rösjöskolan.

 

Effektiva insatser enligt Skolverkets rapport

Rösjöskolan

Kooperativt lag – antimobbningsteam, trygghetsgrupp eller dylikt

Ja, utanför Olweus

Handhavande med mobbare och handhavande med mobbade
a) det finns rutiner för bearbetning av och stöd till de inblandade.

Ja

Handhavande med mobbare och handhavande med mobbade

b) det finns rutiner för att åtgärda och följa upp som berör både den som blivit mobbad och den som utfört mobbningen.

Ja, ingår i Olweus

Elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning – inte bara vid enstaka tillfällen får elever i uppgift att med stöd av och i samarbete med vuxna på skolan hålla i olika insatser med syfte att skapa en god atmosfär.

Nej, vi arbetar via elevråd/klassråd.

Uppföljning/utvärdering – genomförs regelbundet av elevernas situation när det gäller mobbning och kränkningar och används som underlag för hur arbetet mot mobbning utformas.

Ja, ingår i Olweus

Relationsfrämjande elev till elev – en medveten strategi som konkretiseras i aktiviteter för att skapa närhet och gemenskap.

Ja, både i och utanför Olewus, t ex soltimmar och fadderverksamhet

Dokumentation av ärenden – utifrån utarbetade rutiner.

Vi använder åtgärdsprogram, inget särskilt för mobbningsärenden.

Personalutbildning – innebär att flertalet av personalen fått utbildning som ökar deras förståelse för mobbning och kränkningar.

Ja, ingår i Olweus

Disciplinära strategier – lärare finner stöd i och agerar efter sådana strategier, exempelvis gällande vilka påföljder eller konsekvenser som blir följden av oacceptabelt beteende.

Ja, både i och utanför Olweus (vår åtgärdstrappa)

Rastvaktssystem – väl utvecklat som är schemalagt och baserat på kartläggning av platser som upplevs som farliga och där det finns särskild personal med uppgift att vistas bland eleverna och ordna särskilda aktiviteter för dem.

Ja, både i och utanför Olweus.

Stormöten – information om mobbning och kränkningar till eleverna vid återkommande möten.

Inga stormöten för hela skolan, sker klassvis.

Skolregler – är framtagna i samarbete mellan personal och elever.

Ja

 

Ineffektiva insatser enligt Skolverkets rapport

Rösjöskolan

Pedagogiskt material – används systematiskt.

Nej

Föräldrainformation/utbildning – utbildning för föräldrar erbjuds.

Ja, enligt Olweus, men vi lägger numera in den information i de "vanliga föräldramötena"

Relationsfrämjande insatser mellan lärare och elever.

Nej, inte enligt någon systematik

 

Kontraproduktiva insatser enligt Skolverkets rapport

Rösjöskolan

Elever som aktörer – finns intern- eller externutbildade som fungerar som observatörer eller rapportörer, till exempel kamratstödjare.

Nej

Särskilda lektioner – schemalagt och för alla klasser.

Ja, enligt Olweus.

Medling – används som rutin vid konflikter mellan elever.

Nej

 

För övrigt kritiseras Olweusprogrammet för att det är kostsamt att införa och upprätthålla. Införandet har vi på Rösjöskolan bakom oss och idag får all ny personal en halv till en dags utbildning kring Olweus och skolans antimobbingprogram, där vi endast står för personalens arbetstidskostnad.

Sammanfattningsvis vill jag föra fram att jag i grund och tanke förstår Skolverket kritik och reaktion. Det finns en uppsjö av olika program mot mobbning som alla utlovar goda resultat och där de spekulativa inslagen i vissa fall är starka. På Rösjöskolan arbetar vi efter Olweusprogrammet men vi gör det inte blint, utan med eftertanke och reflektion. En del inslag har vi förändrat något och i vissa fall har vi gjort egna lösningar som passar vår skola bättre. Trots allt ser vi Olweus som en bra grund att bygga vårt arbete mot mobbning på skolan och är därför extra glada att vi lyckades bli Oleweuscertifierade i våras.

/ Mikael Gustafsson, rektor Rösjöskolan


Se även Olweus Internationals kommentar till Skolverkets rapport.

Comments