Skol- och familjeteamet

Skol- och familjeteamet arbetar förebyggande och vill bidra till att barn möts med respekt och att viktiga vuxna samarbetar på ett sätt som hjälper barnet. De är familjebehandlare med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer.

De träffar familjer med barn i åldrarna 6-16 år och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp samt konsultationer för pedagoger. Du når oss direkt via telefon eller e-post. Vi finns inom socialkontorets förebyggande enhet och familjer som vi träffar registreras inte.

Föräldrastöd
Har du frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om att vara förälder - kontakta oss gärna. Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och familjeliv i alla dess olika former. 
Vi använder alltid tolk när det behövs.

Samverkan
Vi vill bidra till att pedagoger i förskolan och skolan, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan träffas och dela tankar, erfarenheter och finna gemensamma lösningar.

Konsultationer
Vi är ett komplement till skolans egna resurser. Enskilda pedagoger eller hela arbetslag kan vända sig till oss för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.


Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-579 223 56
Besöksadress: Tingsvägen 19, 2 tr

Anmälan till Kometkurser: komet@sollentuna.se


Comments