Olweus

Dan OlweusDan Olweus, född 18 april 1931 i Kalmar, är en svensk psykolog som är professor i psykologi vid universitetet i Bergeni Norge.

Han avlade doktorsexamen i psykologi vid Umeå universitet 1969. Vid denna tidpunkt kom de första internationella diskussionerna om fenomenet mobbning, och Olweus insåg sambandet med sin egen forskning. Han tillträdde som professor i Bergen 1969, och året därpå inledde han en av de första vetenskapliga undersökningarna om mobbning.


Bakgrund till Olweusprogrammet

 • Dan Olweus började redan på 60-talet att forska om aggressivt beteende och mobbning.
 • Innan 1970 fanns mobbning bara beskrivet inom etologin t.ex. i forskning kring fåglars beteenden när de väljer ut en ”hack-fågel” som de hackar ihjäl.
 • Stockholmsundersökningen (1970) – Olweus studerade 900 pojkar i Solna med aggressivt beteende och som mobbar. Denna undersökning har följts upp vid ett flertal tillfällen och visar tydligt att de pojkar som hade ett aggressivt beteende som barn har fortsatt med andra anti-sociala-beteedemönster som t.ex. kriminalitet och missbruk.
 • 1983 begår tre pojkar i nord Norge självmord efter att de har blivit mobbade en längre tid. Efter detta genomförs en landsomfattande undersökning om mobbning.
 • Den första versionen av Olweusprogrammet blir klart 1985. Programmet bygger på den forskning som genomförts av Dan Olweus om mobbning.


Bakgrund till Olweusprogrammet i Sollentuna

Höstterminen 2005 började de sex första skolorna i Sollentuna att införa Olweusprogrammet. Utbildning i programmet erbjöds alla skolor i Sollentuna, både kommunala och friskolor, och bekostades av Barn- och utbildningsnämnden.

Många skolor hade självklart redan innan detta arbetat mot mobbning. Mycket av arbetet var inte vetenskapligt utvärderat och det är därmed svårt att säga vad de hade för effekt. En del av åtgärderna kan rentav ha varit skadliga. I USA gjordes för några år sedan en stor genomgång av 400 våldsförebyggande program. De fann 10 st som kunde dokumentera positiva effekter efter ett år. Däribland fanns Olweusprogrammet. Denna undersökning gjordes av två oberoende forskargrupper.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på ett möte i januari 2006 att alla skolor skulle lämna in en åtgärdsplan till nämnden som beskrev hur skolan arbetade mot mobbning och kränkande behandling. Nämnden poängterade att de metoder mot mobbning som användes på skolorna skulle baseras på forskning och innehålla mätbara metoder mot mobbning med tyngdpunkt lagd på ett förebyggande arbete.

I och med det beslutet var det många skolor som beslutade sig för att införa Olweusprogrammet. I dagsläget arbetar nästan alla kommunala skolor (förutom 2 skolor som startar ht-09 samt specialskolorna) mot mobbning enligt Olweusprogrammet. Ett flertal av Sollentunas friskolor arbetar också enligt programmet.Olweusprogrammets huvudmål

Olweusprogrammet är först och främst ett förebyggande program. Samtidigt är programmet ett övergripande program som även fokuserar på hur man ska arbeta när det har uppstått mobbning på skolan. Huvudmålen för programmet är att:

 • Reducera existerande mobbningsproblem både i och utanför skolmiljön
 • Förbättra kamratrelationerna i skolan
 • Förebygga nya mobbningsproblem
 • Öka medvetenheten och kunskapen om mobbning
 • Skapa engagemang hos personal och föräldrar
 • Utveckla regler mot mobbning
 • Stödja och effektivt skydda de mobbade


Grunderna i Olweusprogrammet

 • De vuxna måste stoppa mobbningen
 • Starkt fokus på klassledning
 • Bygga upp den positiva relationen mellan barn och vuxna
 • Klara gränser mot oacceptabelt beteende
 • Kompetensbyggande hos personalen

Definition av mobbning

När det uppstår en eventuell mobbningsituation på skolan är det viktigt att klarlägga ifall det är mobbning eller en konflikt som har uppstått. Skolorna använder sig då av Dan Olweus definition av mobbning. Han menar att det föreligger en stor skillnad mellan konflikter och mobbning. Mobbning ska ses som ett övergrepp och att använda sig av metoder som t.ex. medling kan i ett sådant fall upplevas vara ännu ett övergrepp mot den utsatte eleven.

Olweus definition av mobbning innefattar:

  1. Negativa/aggressiva handlingar – det kan t.ex. vara att man blir slagen, sparkad på, att man inte får vara med, att man blir fråntagen saker, att någon kallar en för öknamn eller sprider rykten som inte är sanna.
  2. Upprepade över tid – om någon är elak vid ett tillfälle räknas det inte som mobbning. Det är då en konflikt eller ett övergrepp. För att något ska definieras som mobbning ska det elaka upprepas flera gånger.
  3. Obalans i styrkeförhållandet – det innebär att den som blir utsatt har svårt att försvara sig. Det kan handla om att personen är svagare fysiskt, att det är flera personer som är elaka eller att den som mobbar är en person med högre status t.ex. genom att han/hon är mer populär eller äldre.
Klassregler mot mobbningEn viktig hjälp i arbetet mot mobbning och för att skapa ett gott socialt klimat i klassen är att det införs några enkla regler mot mobbning. Alla klasser inför samma regler och alla elever ska därför lyda under dessa:
 1. Vi skall inte mobba andra
 2. Vi skall försöka att hjälpa andra elever som blir mobbade
 3. Vi skall också vara tillsammans med elever som ofta blir ensamma
 4. Om vi vet att någon blir mobbad, skall vi berätta detta för klassläraren (eller en annan lärare) och de där hemma
Mobbningsringen
I arbetet med eleverna har läraren stor hjälp av den sk. Mobbningsringen. Den visar reaktionsmönster vid mobbning och illustrerar därmed på ett bra sätt de olika rollerna som finns i en mobbningssituation. Tanken med ringen är att eleverna ska vara så långt åt högersidan som möjligt och att skolan ska begränsa mobbarens handlingsutrymme genom att försöka få bort hans/hennes sk. ”svans” (hantlangare, stöttepelare osv).

Forskning kring Olweusprogrammet och mobbning
Anti-mobbningsprograms främsta syfte är att motverka mobbning i skolan. Forskning visar dock att en minskning av mobbare och mobbade också kan föra med sig andra goda effekter såsom minskad kriminalitet, ökad trygghet och bättre studiero. Både mobbare och mobbade kan drabbas hårt av mobbning på lång sikt. Studier har visat att 60 % av de före detta mobbarna (pojkar – finns ingen liknande forskning vad gäller flickor) hade dömts för minst en kriminell handling vid 24 års ålder. Pojkar löper, som vuxna, en 4 gånger högre risk för kriminalitet än pojkar som inte har mobbat som barn.De som drabbas av mobbning hade vid samma ålder sämre självkänsla och en mer depressiv livsinställning jämfört med elever som inte mobbats i skolan. Forskning visar att barn och ungdomar som blivit mobbade en kortare period inte löper någon högre risk för psykisk ohälsa. Forskning visar dock att 30 % av de barn och ungdomar som har blivit utsatt för mobbning i mer än ett år har en betydligt högre nivå av ångest/depression 8 år efter avslutad skolgång. 30 % har även anpassningsproblem till vidare utbildning, arbetsliv och familjeliv som vuxna (Olweus 1992, Olweus 1993).24 oktober 2008 publicerades en omfattande vetenskaplig undersökning där man jämfört ca 60 olika antimobbningsprogram. Den visar att systematiska program för att minska mobbning fungerar. Faktorer som visat sig öka chanserna för positiva effekter på antalet elever som mobbas är att verksamheterna bedrivs under en lång tid och engagerar lärare och föräldrar. Olweusprogrammet är ett sådant program. (För mer info se: www.bra.se)