Organisation‎ > ‎

Skolhälsovården & Elevstödsteamet

Skolhälsovården


Skolsköterska: Karin Kask

Tfn: 073 - 915 26 99
Mottagning: Stora entrén till höger om expeditionen
ÖppettiderMåndag - Torsdag: Kl. 8.00-16.30

Skolläkare (kommungemensam): Inga Elander
Skolpsykolog (kommungemensam): Nina Elfström

Elevstödsteamet
Medlemmar: Skolsköterska, Kurator, Specialpedagog/lärare, Skolledning
Arbetsformer: Möten varje vecka, vid vissa tillfällen är skolpsykologen inbjuden, vidare har arbetslagen regelbundet egna elevstödsmöten.
Arbetsprocessen: För aktuellt område finns beskrivet i en lokal arbetsplan - "Elevstödsplan" som utvärderas och justeras årligen efter behov, i huvudsak ser processen ut enligt nedan följande:

Ledning, stimulans och stöd: Ska alltid erbjudas samtliga elever inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ämnesläraren ansvarar för att undanröja hinder i lärandemiljön samt att undervisningen planeras upp utifrån elevernas förkunskaper och behov så att förutsättningar för att nå målen i läroplanens andra del och kunskapskraven som minst ska uppnås finns samt vidare stödinsatser förebyggs.

Extra anpassningar: En stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjligt att genomföra, av mentor/klasslärare, ämneslärare eller övrig skolpersonal, inom ramen ordinarie undervisning. Eleven har rätt till detta stöd utan något formellt beslut behöver fattas. Ämnesläraren ansvarar för att stödet sätts in skyndsamt och följs upp samt att mentorn informeras, insatserna ska dokumenteras. Extra anpassningar kan vara stöd med att planera och strukturerar sina studier. Detta kan ske med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner eller hjälp med att komma igång med skolarbetet. Även hjälp med att förstå texter, att förklara ett ämnesområde på annat sätt eller färdighetsträning (lästräning, mattestugor, extra tid) samt specialpedagogiska insatser under begränsad tid samt särskilda läromedel eller utrustning (tidsstöd, digital teknik med anpassade programvaror) är att betraktas som extra anpassningar inom ordinarie undervisning. 

Särskilt stöd: En stödinsats av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjligt att genomföra för lärare eller övriga skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning. Det ev. särskilda stödet anmälas av medarbetaren till elevstödsteamet och därefter kartläggas genom en pedagogisk utredning. I regel är det ämnesläraren eller mentorn/klasslärare som uppmärksammar behovet och samråder om anmälan till elevstödsteamet. Mentor/klasslärare gör en pedagogisk utredning för behov av särskilt stöd med underlag från ämneslärare och övriga berörda. Utredningen ska göras skyndsamt och resulterar i en bedömning och beslut om eventuellt behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram, extra anpassningar eller att eleven får tillräckligt med stöd och stimulans inom ordinarie undervisning. Följande insatser av särskilt stöd kan endast beslutas av rektor, anpassad studiegång, undervisning i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, studiehandledning, avslut av åtgärdsprogram samt ansökningar om tilläggsbelopp.