Start

Vad är förskoleklassens syfte?

Sitens syfte
  • visa på exempel från olika förskoleklassers praktiker kopplat till aktuell forskning
  • se kopplingar mellan båda läroplanernas uppdrag
  • bidra till kollegialt lärande
  • främja delningskulturen
  • ta del av sammanställningar från boken Förskoleklassen didaktik
  • göra kopplingar till Skolverkets stödmaterial: Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet


Förskoleklassen är den frivilliga skolformen där förskolans och skolans traditioner möts. Den är gränslandet där identitet och sammanhang sökes (Herrlin, Frank och Ackesjö, 2012).

Förskoleklassens syfte enligt skollagen (2010:800, 9 kap, 2§) är att "... stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap".

Förskoleklassen ses som en viktig övergångsfas i barnens liv. Enligt SOU2008:109, s.244 ska barnen få möjlighet till: "förberedande men mjuka, lekfulla och lustfyllda möten med skolans krav på färdigheter och kunskaper".