วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มงานนิติกรและกฎหมาย  ร่วมกิจกรรมตักบาตร ในวันมาฆบูชา ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน 

วันที่ 29 พ.ค. 2562 นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม การจัดการเรียนการสอน สพฐ. ตรวจเยี่ยมค่ายอบรมเยาชน รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1ของ สพป.น่าน เขต 1 ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อ.นาน้อย จ.น่าน              


นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563  
คู่มือสำหรับประชาชน 
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547  
คู่มือการให้บริการการจัดซื้อเอกสารแบบพิมพ์ทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551