หน้าแรก

                                                                                  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
  ประมวลภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพานและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
  ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการ รร.ตามโครงการคืนครูให้ นักเรียน
 แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
  แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา แบบรายงาน    
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
    ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
    ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 22 (ประกาศแนบท้าย)    
    เอกสารแนบ :    
  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัด (ประกาศแนบท้าย)    
  สำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา 10 ปี (รายละเอียด)    
  ข้อมูลครูผู้สอนวิชาวิทยาศตร์และวิชาคณิตศาสตร์ (รายละเอียด)    
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (ประกาศแนบท้าย)    
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 (ประกาศแนบท้าย)   
 
  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ 520/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (คำสั่งและบัญชีแนบท้าย)   
 
  การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตัดโอน 26 ราย) (ประกาศแนบท้าย)    
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในการสอบแข่งขันแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการการเป็นข้าราชการครู
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี 2559  (ประกาศ)
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ปี  พ.ศ.2559   (
รายละเอียด) 
  ประกาศรายชื่อข้าราชการคครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนเป็น
    วิทยาฐานะชำนาญการพิเศและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง   (ประกาศ)
  ผลการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.น่าน (ประกาศ)
  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ประกาศ)
  ประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) 

  
  คู่มือการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบ  
  หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
  ความพึงพอใจของผู้สมัครต่อการให้บริการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (เอกสารประกอบ)    
  ขั้นตอนการทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 
   วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ คำจำกัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนภูมิการปฏิบัติงาน 
       คำสั่งที่เกี่ยวข้องข้อสังเกต (รายละเอียด)  
   สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (รายละเอียด)  
   กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)   
   หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (รายละเอียด)  
   บันทึกผลการประเมิน (รายละเอียด)  
   แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (รายละเอียด)  
   การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียด)  
   ตัวอย่างคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด) 
   เอกสารที่นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายละเอียด) 


Comments