รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1 
    ประกา  http://amss.ednan1.go.th/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=146093

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
    เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ประกา  http://amss.ednan1.go.th/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=146093

  ประกาศลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.
    สังกัด สพป.น่าน เขต 1
 ประกาศ  http://amss.ednan1.go.th/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=146093

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1 
ประกาศ  

  รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
    (ครูภาษาอังกฤษ)
 ประกาศ  

  นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตาม
    ประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและฯ
 ประกาศ  

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
    ประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1
 ประกาศ  

  การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
    ประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1
 ประกาศ  

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร  

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ขอย้ายจากต่างเขต ปี พ.ศ.2563
   ดาวน์โหลดเอกสาร  

  การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร  
 
  


  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  

  การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)  

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)  

  รายงานการบริหารงานบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 
 

  ข้อมูลสารสนเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร  

  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 

  รายงานผลการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 
 (ดาวน์โหลดเอกสาร)  
  คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 
 

  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 

  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 

  คู่มือการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย ว 20/2548 

  คู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง  (ดาวน์โหลด)   

  คู่มือการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 19/2561 (ดาวน์โหลด)   

  คู่มือการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบ  

  การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ดาวน์โหลด)   

  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ( 

  หลักเกณฑ์และวิธีการฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (ว21) (ดาวน์โหลด)   

  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตำแหน่งครู  (ว 24) (ดาวน์โหลด)   

  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ดาวน์โหลด)   

  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  (แบบสำรวจความพึงพอใจ)   

  ขั้นตอนการทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  ความพึงพอใจของผู้สมัครต่อการให้บริการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร   
 

  หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
    ครู
และบุคลากรทางการศึกษา    

  ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 


  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  


  นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์                           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          

  นางอัมพร อินมงคล                                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
         

  นางรุ่งอรุณ ตันดี                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 

  นางนิตยา สุขวนวัฒน์                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

  นางชลธิชา เฟยลุง                                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               

  ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม                                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               

  นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา                           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                  
 

  นางมุกดาวัลย์ สมทรง                                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน               

  นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ                                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน