แก้ไขประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา   รายละเอียด    http://amss.ednan1.go.th/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=146093

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ปี พ.ศ.2564
   รายละเอียด    http://amss.ednan1.go.th/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=146093

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
    เขต 1
   ประกา    http://amss.ednan1.go.th/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=146093

   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เรื่องนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
    เลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
    ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 
  ประกา   

   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1
  ประกา   

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหา
    สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1 
 ประกา  

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
    เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 ประกา  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ
    คอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1 
ประกา  

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1 
    ประกา  

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
    เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ประกา  

  ประกาศลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.
    สังกัด สพป.น่าน เขต 1
 ประกาศ  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1 
ประกาศ  

  รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
    (ครูภาษาอังกฤษ)
 ประกาศ  

  นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตาม
    ประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและฯ
 ประกาศ  

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
    ประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1
 ประกาศ  

  การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
    ประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1
 ประกาศ  
 
  


  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  

  การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)  

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)  

  รายงานการบริหารงานบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 
 

  ข้อมูลสารสนเทศ   ดาวน์โหลดเอกสาร  

  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  
  คู่มือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
    กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 http://amss.ednan1.go.th/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=146093

  คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 
 

  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 

  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 

  คู่มือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว6/2563 

  คู่มือการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย ว 20/2548 

  คู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง  (ดาวน์โหลด)   

  คู่มือการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 19/2561 (ดาวน์โหลด)   

  คู่มือการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบ  

  การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ดาวน์โหลด)   

  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (
 
  มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ดาวน์โหลด)   

  การละระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
    สายงานการสอน สายงานบริหารและสายงานศึกษานิเทศการศึกษา (ว4)
 (ดาวน์โหลด

  หลักเกณฑ์และวิธีการฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (ว21) (ดาวน์โหลด)   

  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตำแหน่งครู  (ว 24) (ดาวน์โหลด)   

  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ดาวน์โหลด)   

  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  (แบบสำรวจความพึงพอใจ)   

  ขั้นตอนการทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  ความพึงพอใจของผู้สมัครต่อการให้บริการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร   
 

  หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
    ครู
และบุคลากรทางการศึกษา    

  ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 


  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  


  นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์                           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          

  นางอัมพร อินมงคล                                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
         

  นางรุ่งอรุณ ตันดี                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 

  นางนิตยา สุขวนวัฒน์                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

  นางชลธิชา เฟยลุง                                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               

  ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม                                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               

  นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา                           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                  
 

  นางมุกดาวัลย์ สมทรง                                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน               

  นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ                                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน