รับสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

โพสต์14 ม.ค. 2561 19:30โดยSiwaree Siriwong   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 23:29 ]

เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)
------------------------------------------------
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่  15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และกำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 หรือสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560

1.2 ได้ศึกษาวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐมิติในระดับ 400 หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 2 วิชา โดยได้เกรดรายวิชาไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า

1.3 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงภาคล่าสุด (ณ วันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.00

1.4 หากไม่ได้ศึกษาวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐมิติในระดับ 400 หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 2 วิชา (ตามข้อ 1.2) จะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงภาคล่าสุด (ณ วันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.25

1.5 มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ก) TU-GET (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือมีหลักฐานการสมัครสอบ TU-GET โดยให้ระบุครั้งที่สมัครและวันที่จะสอบไว้ด้วย หรือ
ข) TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือมีหลักฐานการสมัครสอบ TOEFL โดยให้ระบุวันที่จะสอบไว้ด้วย หรือ
ค) มีผลสอบ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือมีหลักฐานการสมัครสอบ IELTS โดยให้ระบุวันที่จะสอบไว้ด้วย

2. เงื่อนไขการสมัครสอบ

2.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาและจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดอยู่มาแสดงในวันสมัครด้วย

3. หลักฐานประกอบการสมัคร (ยื่นพร้อมใบสมัคร) ได้แก่

1) หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ (เขียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ)

2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาปริญญาบัตร (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ

4) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

5) ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ 1.5) ในหัวข้อคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบตรง

6) Course Description วิชาคณิตเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐมิติในระดับ 400 หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2 วิชา โดยได้เกรดรายวิชาไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า (กรณีสมัครตามเกณฑ์ข้อ 1.2)

4. การสมัครสอบ 

• กำหนดรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.

• ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ Download ใบสมัครตามไฟล์แนบด้านล่าง

• ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร และโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง เลขที่บัญชี 1782402887 ชื่อบัญขี “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบมาที่อีเมล wannah@econ.tu.ac.th หรือโทรสาร 0 2224 9428

• ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือส่งมาที่อีเมล wannah@econ.tu.ac.th


Ċ
Siwaree Siriwong,
10 ม.ค. 2562 18:26
ĉ
Siwaree Siriwong,
10 ม.ค. 2562 04:26
ĉ
Siwaree Siriwong,
10 ม.ค. 2562 04:26