* Công ty con độc lập và phụ thuộc vào công ty mẹ như thế nào?

Hỏi: Tôi có câu hỏi này kính mong luật sư tư vấn dùm : Một công ty thành lập một công ty con thuộc hình thức TNHH một thành viên. Tính độc lập và phụ thuộc của hai pháp nhân này như thế nào ạ ? Xin cảm ơn.(Mai Ng.)

Luật sư Nguyễn Công Khán trả lời:

Theo qui định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 thì công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ với công ty con với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông. Theo trình bày của bạn thì có thể hiểu trường hợp này công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ sở hữu đối với công ty con.

Về tính độc lập thì hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thực hiện một cách độc lập và bình đẳng như các chủ thể độc lập khác. Bởi công ty mẹ và công ty con đều là những pháp nhân độc lập. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu và buộc công ty con phải thực hiện những hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường mà gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải bồi thường những thiệt hại đó.

Về tính phụ thuộc: do công ty mẹ là chủ sở hữu của công ty con nên công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty con theo quy định của Luật Doanh nghiệp.Chẳng hạn: công ty mẹ sẽ quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty con; quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của công ty con, tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty con; quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty con …Ngoài ra, về mặt báo cáo tài chính, kiểm toán, công ty con phải có trách nhiệm cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết để công ty mẹ lập báo cáo tài chính hợp nhất theo qui định của pháp luật về kế toán.

Một số ý trả lời cùng bạn. Trân trọng.www.ecolaw.vn

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments