* Cổ đông đã nghỉ việc có được dự đại hội cổ đông và cổ phần của họ có còn giá trị?

Hỏi: Thưa luật sư Ecolaw, tôi là chủ tịch công đoàn. Công ty tôi được thành lập hơn 30 năm, cách đây 10 công ty tôi từ Xí nghiệp của Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần, sau đó có chia cổ đông cho 27 người. Sau khi chuyển sang công ty cổ phần một số người trong số 27 cổ đông đã nghỉ việc, từ đó đến nay thì những người này không còn liên lạc hay tham gia bất kỳ hoạt động nào với công ty chúng tôi . Vậy luật sư cho tôi hỏi là:

- Cổ phần của những người đã nghỉ này có còn giá trị mua bán hay không?

- Những người đã nghỉ này có được quyền tham dự Đại Hội cổ đông do công ty chúng tôi tổ chức hay không?

Xin luật sư tư vấn giúp, chân thành cám ơn (Thang K.)

Luật sư Nguyễn Công Khán trả lời:

Theo thông tin mà anh cung cấp, thì sau khi chuyển đổi hình thức chủ sở hữu doanh nghiệp từ Xí nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, công ty của anh có “chia” cổ phần cho 27 người. Tuy anh dùng từ là “chia”, nhưng cần phải hiểu đây là quyền lợi của người lao động – theo chính sách của Nhà nước về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Mặc dù thông tin anh cung cấp không nói rõ các cổ đông đó đang nắm giữ loại cổ phần gì, nhưng với thời gian 10 năm tính từ khi cổ phần hóa, thì dù ban đầu các cổ đông đó đang nắm giữ loại cổ phần gì đi nữa, theo qui định tại Luật doanh nghiệp, cũng trở thành cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông.

Điều 79 Luật Doanh nghiệp quy định quyền của cổ đông phổ thông như sau:

“Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật này;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty;

h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty”

Với quy định viện dẫn như trên, có thể thấy cổ đông phổ thông đương nhiên có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, bởi đây là một quyền mà luật đã qui định cho họ.

Việc anh hỏi các cổ phần của những người đã nghỉ việc này có còn giá trị mua bán hay không? Xin trả lời rằng: việc những cổ đông này không còn làm việc ở công ty không ảnh hưởng đến quyền của người nắm giữ cổ phần, trong đó có quyền được nhận cổ tức, quyền chuyển nhượng cổ phần hay quyền được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản. Còn việc cổ phần có còn giá trị như thế nào thì tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, giá trị thương hiệu của công ty. www.ecolaw.vn

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments