Trang chủ

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (2015) có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, ... - có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự. 

Ghi chú: Quý vị có thể tải về toàn văn bộ luật này (file word) từ file đính kèm bên dưới menu Mục lục.

Click vào đây để xem ->> Thư viện văn bản pháp luật Ecolaw

..........


THƯ VIỆN LUẬT ECOLAW

Một sản phẩm của Công ty luật Ecolaw