Trang chủ

Bộ luật dân sự (2015) có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (gọi chung là quan hệ dân sự).

Click vào để xem ->>...................

THƯ VIỆN LUẬT ECOLAW
Một sản phẩm của Công ty luật Ecolaw