ปฏิทินการลงเวลาเรียน
https://drive.google.com/a/dt.ac.th/file/d/1gfJJrcuccn5CwCLUhQvOHBlmoCtQePWq/view?usp=drive_web

แผนปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/a/dt.ac.th/file/d/1tkGkOdYrZ0cN33vRWkEGZ7hfER0F13_v/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/a/dt.ac.th/file/d/1f0yBzCVunLH-kYDSeMQ8doRvcqx8Zoea/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/a/dt.ac.th/file/d/1_UTOM3T7kYckqXoloulZbxECwcweGHOo/view?usp=drive_web

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

http://www.onesqa.or.th/
http://dt.ac.th/mainpage