Denna webbplats ger en översikt över verksamhetsmodeller inom vård och omsorg.

Värden

För att kunna beskriva en verksamhet och dess mål så behöver man klargöra vilka värden som är viktiga i verksamheten. Värden kan ses ur ett individ- och patientperspektiv som handlar om att främja en god hälsoutveckling hos individer. Värden kan också ses ur ett befolkningsperspektiv som innebär att bidra till en god och jämlik hälsoutveckling i befolkningen.
De värden som identifierats bygger främst på tre källor:
Nationella indikatorer för God vård, rapport från Socialstyrelsen
Den värdeskapande vårdprocessen, slutrapport från VVP-projektet
SERVQUAL, ett ramverk för kvalitet hos tjänster

Verksamhetsmodeller

De framtagna verksamhetsmodellerna beskriver nätverk av aktörer, vilka resurser de skapar och utbyter samt de värden som de bidrar till.
Varje verksamhetmodell löser ett specfikt problem och är relaterad till både för- och nackdelar. För och nackdelar kan uttryckas i form av värden.