เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของพนักงานบริษัท Home Product Center Company Limited ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  รายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์มีดังนี้


1. ข้อมูลการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx
ระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ username และ password สำหรับเข้าใช้   โปรแกรม Speexx  เพื่อใช้เวลาว่างในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในด้านรูปภาษาและไวยากรณ์พื้นฐานทั่วไป ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเข้าเรียนหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

ผู้เข้าอบรมสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมได้ โดยคลิกที่  "About Speexx" 
และสามารถดาวน์โหลดคู่มือหรือดูวิดีโอแนะนำการใช้งาน โดยคลิกที่ "User Manual"  
ในกรณีที่ลืม username หรือ password สามารถดูวิธีการแก้ไขได้โดยคลิกที่"Forgotten ํYour Username/Password?" 

2. แหล่งความรู้ด้านทักษะการสนทนาตามเนื้อหาของการอบรม
เว็บไซต์นี้รวบรวมแหล่งความรู้ที่ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาในหัวข้อที่ได้รับการอบรมในหัองเรียน โดยคลิกที่ "Related Resources"  

3. แหล่งความรู้เพิ่มเติมอื่นๆเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 
เว็บไซต์นี้รวบรวมแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ที่น่าสนใจที่ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าไปศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองได้ โดยคลิกที่ "Other Resources"  

4. ข้อมูลการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้โดยคลิกที่ "Contact Us"