หน้าแรก


วิสัยทัศน์       
            
     "
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาไทยนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื่นๆ  รักและภูมิใจในภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกของชาติ"


      

พันธกิจ       

    

   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการใช้ภาษาไทยได้มาตรฐานการศึกษา 
   2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน เขียน การฟัง พูด ตลอดจนการใช้ภาษาไทยให้มี                  ประสิทธิภาพ
   4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ภาษาไทย          เป็นเครื่องมือ

   5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย ในฐานะเป็นมรดก            ของชาติ


      เป้าประสงค์            

   1. ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
   2. ครูภาษาไทยสามารถจัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   3. กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
   4. ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ