กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

          พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ   มีความเป็นประชาธิปไตย  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์ความเป็นไทย มีความเป็นผู้นำ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 


พันธกิจ (Mission)
          1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
          2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
          3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          4.  สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในทุกด้าน