กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.วิสัยทัศน์ (Vision)

            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เเละนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต


2. พันธกิจ (Mission)

  1.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

  2.พัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ระบบ ICT จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

  4.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนเข้ารับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

 

3. เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

  2. ผู้เรียนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  3. ผู้เรียนวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในชีวิตประจำวัน

  4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรมในการทำงาน และสามารถพึ่งตนเองได้

  5. ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจชองตนเอง