กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิสัยทัศน์

             “สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย  เพื่อการดำรงการสร้างเสริม สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชนให้ยั่งยืน”

              สุขศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้  เจตคติ  คุณธรรม           ค่านิยม   และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย

               พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา และสังคม  ด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา   และกิจกรรมเหล่านั้นได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้ว สุขศึกษาและพลศึกษาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี    โดยให้มีทั้งความรู้   ความเข้าใจ  ทักษะหรือกระบวนการและคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมตามแนวการจัดการศึกษา