หน้าแรก

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-          แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่นร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น

-          เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563


 
 

Comments