หน้าแรก


                                                                                          วิสัยทัศน์

          ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ  พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุข  บัญญัติแห่งชาติ   ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน  พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วม      ของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

                                                                                       พันธกิจ
        1. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน
        2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานระดับจังหวัด
        3. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
        4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
        5. สนับสนุนบริการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก