กลุ่มบริหารงานทั่วไป

                    โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความเสมอภาคทางการศึกษา บริการด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคทั่วถึงและถูกสุขลักษณะ ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
                                  มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการ ของผู้ปกครองและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจัดหา อำนวยความสะดวกและบริการด้านวัสด อุปกรณ์เทคโนโลยี ทางการศึกษา ตลอดจนอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนด้าน อนามัยโรงเรียน ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งการประสานความสัมพันธ์ชุมชนหน้าเว็บย่อย (2): ดาวน์โหลดเอกสาร บุคลากร