กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานทั่วไป
         สิ่งแวดล้อมดูสดใส      สุขภาพกายที่สมบูรณ์
         เพิ่มพูนประสานงาน     บริการประทับใจ

พันธกิจกลุ่มบริหารงานทั่วไป
        ๑. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
        ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
        ๓. ประสานงานปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
        ๔. จัดระบบงานให้มีความสอดคล้องกันในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์กลุ่มบริหารงานทั่วไป
        ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        ๒.  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
        ๓. การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว
        ๔. มีระบบงานที่ชัดเจน