กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

        

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

                           มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล 


พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  เพื่อสนองมาตรฐานสากล

และกลุ่มประเทศอาเซียน

2.จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ

3.มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา   

4.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูในกลุ่มสาระให้เป็นครูมืออาชีพ                                    เป้าประสงค์

    ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง