กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                      
                             
                 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่เน้นกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการออกแบบงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  และการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งการวิธีการใหม่ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงกำหนดวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหารวมทั้งการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ บนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็นหลักในการทำงานและแก้ปัญหา งานที่นำมาฝึกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เป็นงานเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพและศีลธรรม การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาของกลุ่ม สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างผลงานจากการบูรณาการ ความรู้ ทักษะ ทั้ง กลุ่มสาระ ที่หลอมรวมกันจนก่อเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด