กลุ่มบริหารวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต้มตามศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
3. จัดให้ผู้เรียนได้ดเรียนรุ้โดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสูด
4. จัดการเรียนรุ้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)
1. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ผู้เรียนได้เรียนรุ้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
3. ผู้เรียนสามารถเรียนรุ้จากเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรุ้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง