HOME‎ > ‎學校事務公告‎ > ‎

金門第34屆 灰鯨團 練習資料

張貼者:2017年11月5日 下午10:43許涵嵋   [ 已更新 2017年11月6日 上午12:03 ]
一、歌曲
1.  中華民國童子軍歌    https://www.youtube.com/watch?v=z9ZRNPcajhs
2.  榮譽在我心     https://www.youtube.com/watch?v=yZUhmuxU89Q
3.  朋友我永遠祝福你      https://www.youtube.com/watch?v=Vsq-z0sO0KI
4.  歡迎歌       https://www.youtube.com/watch?v=xBHc0vLn3cU
5.  棕熊歌    https://www.youtube.com/watch?v=oK4qz2icxZM
6.  伊比呀呀     https://www.youtube.com/watch?v=GgsI5OVKH6M
7.  毛克利打獵 (兩隻老虎旋律)
8.  營火燒著     https://www.youtube.com/watch?v=a95gChHS22c
9.  餘燼    https://www.youtube.com/watch?v=y3yC5Qo4514
10.晚會歌   https://www.youtube.com/watch?v=oe-f7kJBEOA

二、灰鯨團營火晚會表演節目影片
雲端硬碟表演節目連結網址
https://drive.google.com/open?id=0B-Ac0ISlx8s-bGFWWkh1aTBudnc

影片僅供教學使用
音樂來源
01.Cake By The Ocean
02.Bailar | Community Remix
Comments