Yritysprojektit‎ > ‎

MW Power Oy

MW DInt – digitaalisella älykkyydellä ekotehokkuutta ja globaalia kilpailukykyä
 
Projektin kesto 1.2.2012 - 31.3.2014
Diaarinumero 88/31/12
                                      
Tarve
 
                         ·         Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?
 

Visionamme on olla Euroopan johtava uusiutuvia polttoaineita hyödyntävien pienten ja keskisuurten lämpö- ja voimalaitosten toimittaja. Kilpailemme fragmentoituneella markkinalla paikallisia pieniä yrityksiä vastaan, jotka perinteisen toimintatavan mukaan räätälöivät jokaisen laitostoimituksen tapauskohtaisesti. Tällaisessa toimintamallissa toistettavuus on olematonta ja tuotteiden teollistettavuus mahdotonta.

 

MW Powerin strategiana on yhdistää omistajayritystemme teollinen toimintatapa ja paikallisten resurssien hyödyntäminen siten että rakennamme kilpailuedun tuotteiden toistettavuuden, toimitusvarmuuden ja nopeuden kautta. Strategian toteuttaminen edellyttää vahvaa panostusta tuotekehitykseen, tuotehallintaan ja paikallisten resurssien hyödyntämiseen eri maissa.

·         Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Yksi keskeinen kehitystarpeemme on kokonaisläpäisyajan puolittaminen. Kun tavoite suhteutetaan kokonaistilaus-toimitusprosessiimme, yksi iso haaste muodostuu siitä, millä tavalla konepajamainen toiminta voidaan siirtää työmaille eri puolille Eurooppaa ja tarvittaessa kauemmaksikin. Suurimmat haasteet tulevat kohdistumaan suunnitteluun ja siellä pitkälle kehitettävään moduulirakenteiseen tuoteperheeseen. Meidän on rakennettava modulaarinen tuote- ja palvelutarjooma, joka edelleen luo edellytykset tuotteiden valmistuksen ja projektoinnin läpäisyajan lyhentämiseen.

 

Yksi tärkeimmistä yksiköistämme on Kiuruveden tuotannollinen yksikkö. Sen osalta kehitystavoitteenamme on digitaalisen tiedon ja älykkyyden monipuolinen hyödyntäminen tuotannossa. Tuotannon kehittäminen tarkoittaa meidän tapauksessamme sekä omaa valmistusta että myös voimalaitostyömaita.

·         Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Kunnalliset ja kaupalliset energiayhtiöt, teollisuus ja laitosinvestointeja kehittävät investorit.

·         Miten suuri on potentiaali?

MW Power Oy on kasvu- ja kehityshakuinen yritys. Toimialan globaali tilanne ja toimintamme kehitysnäkymät tarjoavat meille paljon mahdollisuuksia. Meidän pitää onnistua kehitys-ponnisteluissamme kehittää uusia kilpailukyisiä edelläkävijäratkaisuja. Kasvutavoitteemme on myös haasteellinen. Olemme asettaneet liikevaihtotavoitteeksemme vuonna 2015 noin 200 milj. euroa, josta viennin osuus on noin 85 % ja elinkaaripalvelujen osuus noin 25 %.

 

·         Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

Globaalit poliittiset ratkaisut tukevat biolaitosten rakentamista. Tuleva rikkidirektiivi (IED) rajoittaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tämä avaa markkinoita MW Powerin kaltaisille yrityksille. Asiakkaamme ovat asettaneet selkeät tavoitteet lisätäkseen bioenergian tuotantoa lähimmän kolmen vuoden aikana.

Ratkaisu

·         Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

Teknologiset tavoitteet

-       laitosten tuoterakenteen modulaarisuuden ja massaräätälöinnin toimintamallin kehittäminen ja ulottaminen kaikkiin MW Powerin tuotteisiin ja palveluihin

-       luoda ja ottaa käyttöön toimintamalli ja järjestelmät, jolla tuotetiedon hallinta saadaan kaikilta osin (asennus ja käyttöönotto mukaan lukien) digitaaliseen muotoon ja tukemaan kaikkia omia prosessejamme sekä myös tärkeimpien verkostokumppaneidemme prosesseja

-       kehittää toimintatapa, jolla sosiaalisen median yhteisöllisiä työkaluja ja toimintatapoja voidaan hyödyntää tehostettaessa tiedon kulkua MW Powerin sisäisissä prosesseissa ja verkostokumppaneiden sekä valittujen pilottiasiakkaiden kanssa

-       kehittää menetelmä ja toimintatapa, jolla tuotannon laadun ja laatutoimintojen dokumentaatio siirtyy digitaalisesti toteutettavaksi

 

 Liiketoimintatavoitteet

-       tilaus-toimitusprosessin läpäisyajan puolitus (suunnittelusta – laitoksen rakentamiseen/käyttöönottamiseen)

-       kehittää toimintatapa, jolla tehdasmainen toimintatapa siirretään asennustyömaalle

-       luoda edellytykset liikevaihdon kasvattamiseksi 200 milj. euroon vuoteen 2015 mennessä ja samalla parantaa kannattavuutta tasolle Ebita 10 % tasosta EBITA 6%

-       elinkaariliiketoimintaan liittyvien ansaintalogiikkojen ymmärtäminen ja kehittäminen

-       elinkaariliiketoiminnan osuuden kasvattaminen nykyisestä noin 5 %:sta à 25 %:iin liikevaihdosta vuoteen 2015 mennessä

-       tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen omissa ja kumppaniverkoston valmistusprosesseissa

-       vähentää hukkaa (materiaali, työaika, tila) ja lisätä virtausta niin, että tuottavuus kasvaa 20 %

-       pienentää keskeneräiseen työhön sitoutunutta pääomaa 60 %

-       parantaa toimitusvarmuutta siten, että se on päättyessä vähintään 97 %

-       ekotase (-tehokkuus) paranee 30 % (eurot/jalostusarvo)

-       vähentää reklamaatioiden määrää 80 % nykyisestä

-       tiivistää yhteistyötä eri MW Powerin toimipisteiden kesken

-       integroitua Metson järjestelmiin paikallista ketteryyttä menettämättä

 

Yhteistyötavoitteet

-       tiivistää yhteistyötä eri MW Powerin toimipisteiden kesken

-       integroitua Metson järjestelmiin paikallista ketteryyttä menettämättä

 

·         Miten idea/ratkaisu toimii?

Laitosratkaisut ja komponentit vakioidaan ja kirjastoidaan tuotahellintajärjestelmään, josta tuotanto, hankintatoimi, työmaatoiminnot ja huolto hyödyntävät niitä toimituksissaan sijaintipaikasta riippumatta.

·         Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?

Projekti on käynnistetty asiakkailta tulleiden tarpeiden johdosta sekä oman liiketoiminnallisen kannattavuuden parantamisesta. Tavoitteiden mukaisesti asiakkaille toimitusajat lyhenevät merkittävästi ja näin ollen myös kokonaiskustannukset pienenevät. Elinkaariajattelu parantaa laitosten käytettävyyttä sekä huollettavuutta, jotka tuovat tullessaan laitosten käyttöasteen nousun. Mahdollisissa ongelmatilanteissa apu löytyy helposti MW Powerin kaltaiselta kokonaistoimittajalta. Koska laitoksissa pyritään modulaarisiin ja yhteneviin ratkaisuihin ovat asiakkaiden tilaamat laitokset samankaltaisia. Tästä johtuen asiakkaan henkilökunnan koulutustarve on pienempi. Myös varaosatoimitukset voivat palvella useampaa laitosta ja asiakkaiden ei tarvitse varastoida useita primäärisiä varaosia. Myös MW Power voi tehokkaammin vastata varaosa ja huoltopalveluihin.

·         Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?

Tänä päivänä, ja tulevaisuudessa vielä enemmän, asiakkaat haluavat kokonaistoimituksia ns. avaimet käteen periaatteella. Koska toimittamamme laitokset ovat entistä useammin miehittämättömiä, asettaa se vaatimuksensa laitoksen elinkaariajattelulle. Tämän projektin jälkeen voimme MW Powerina paremmin ja joustavammin vastata asiakkaiden tarpeisiin laitoksen käytön ja huollon osalta.

·         Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?

Tämän projektin tavoitteena on lyhentää merkittävästi laitoksen valmistus- ja pystytysaikoja eli kokonaisläpimenoaikaa. Näin ollen asiakkaan tekemä investointi alkaa tuottamaan nopeammin ja vaikuttaa suoraan tulokseen vähentyneiden rahoituskustannusten ja tuottavuuden kautta.

MW Powerin tavoitteena on tarjota asiakkaalle koko laitoksen elinkaaren aikainen (30 – 40 vuotta) kattava huolto- ja varaosapalvelu.

·         Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?

MW Powerille raha tulee asiakkaille toimitettavista bioenergialla toimivista lämmön- ja sähköntuottolaitoksista sekä laitoksen elinkaaren ajan toimitettavista varaosa- ja huoltopalveluista.

·         Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

Tärkeimmät kumppanimme ovat laitoksissa hyödynnettävien teknologiakomponenttien toimittajat, sekä suunnittelutoimistot, jotka toteuttavat laitosten ja komponenttien suunnittelun järjestelmiimme. Win-win syntyy järjestelmäintegraation ja yhteisten projektitoimitusten myötä, kun tehokkaalla saumattomalla toiminnalla tuotamme lisäarvoa asiakkaille yhdessä.

 

Hyöty

·         Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?

Liiketoiminta-alueellamme kilpailu on tällähetkellä kova ja asiakkaat ovat valmiita maksamaan markkinahinnan. Tästä syystä tämän tyyppiset kehitysprojektit ovat tärkeitä.

·         Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?

2013 vuodelle asetettu tavoite on 30 milj€ liikevaihdollinen hyöty.

·         Miten kehittäminen oli projektoitu?

Projektille on muodostettu projektiorganisaatio ja projekti on jaettu kolmeen eri kehityspakettiin (*WP1 – *WP3) joilla on omat vetäjänsä. Vetäjät raportoivat projektipäällikölle oman kehityspakettinsa edistymästä ja projektipäällikkö raportoi projektin vastuulliselle johtajalle. Projektin vastuullinen johtaja, Kiuruveden yksikön johtaja, projektipäällikkö ja kehityspakettien vetäjät muodostavat ohjausryhmän joka kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tarkastaa projektin tilanteen. Kehityspakettien vetäjillä on omat työryhmänsä sekä ulkopuoliset konsulttipalvelut käytössään. Talousasioissa Kiuruveden yksikön talouspäällikkö toimii talousvastaavana ja raportoi projektin vastuulliselle johtajalle. (*WP = Work Package)

·         Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?

Tulorahoituksesta

·         Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?

Projektin tulos on asiakkaalle tärkeä, koska toimitusvarmuutemme paranee, toimitusaikamme lyhenee ja elinkaaripalvelumme paranevat. Asiakkaille, joilla ei ole omaa vahvaa teknistä henkilökuntaa, tai huolto- ja kunnossapitoväkeä, laitoksen ja sen huollon ”avaimet käteen” toimitus on ainoa mahdollinen hankintatapa. Näille asiakkaille toimitusvarmuus on kriittinen tekijä laitostoimittajaa valittaessa ja jopa koko laitosprojektin mahdollistajana.

·         Kuka tekee ostopäätöksen?

Energiantuotannon laitoshankinnat ovat isoja investointeja ja ostopäätökset tehdään viimekädessä yhtiöiden hallituksissa, tai omistajien toimesta.

·         Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?

Kunnallisella puolella osallistumme julkisiin hankintakilpailutuksiin ja yksiyisellä puolella kehitämme hankkeita oman myynti- ja agenttiverkostomme kautta. Digitaalinen tuotealusta tulee tehostamaan molempia toimintatapoja.

Kilpailutilanne

·         Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?

Tämän projektin jälkeen toimitusaikamme lyhenee merkittävästi. Tuotteemme ovat paremmin suunniteltuja, koska koko tuotteen elinkaari on otettu huomioon. Omassa tuotannossa laaduntuotto kyky on parantunut, koska käyttöön on otettu nykyaikaisia innovaatioita, kuten Arc Q. Uusien innovaatioiden jälkeen vasteaika varaosa- ja huoltopalveluihin lyhenee merkittävästi.

·         Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?

Kilpailijat ovat biolämpö- ja biovoimalaitostoimittajat niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Kilpailijoita on kahta päätyyppiä: Kansainväliset toimittajat (Urbas, Polytechnics, AET) ja paikalliset toimittajat kussakin maassa. Markkina on useimmissa maissa kehittymätön ja hyvin sirpaleinen. Pieniä paikallisi toimijoita on paljon.

·         Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?

MW Power pystyy toimittamaan laadukkaan laitoksen kokonaistoimituksena avaimet käteen periaatteella. Lisäksi takaamme laadukkaat ja nopeat varaosa- ja huoltopalvelut koko elinkaaren ajan. MW Powerilla on hyvien referenssien ja tyytyväisten asiakkaiden lisäksi pitkä kokemus bioenergia laitosten toimittamisesta. Hyvällä hyötysuhteella ja ympäristöystävällisesti toimiva arinapolttotekniikka on parempi kuin muilla toimittajilla ja arinapolttotekniikka on oman tuotekehitystyön tulos. MW Power on tällähetkellä edelläkävijä pellettilaitos toimittajana ja ensimmäiset MW Powerin toimittamat pellettipolttolaitokset Suomessa käynnistyvät talvella 2013. Ruotsissa toimittamiamme laitoksia on jo käytössä hyvin tuloksin.

Yritysyhteistyö

 

Jucat Oy

Jukka Rintala

Tuotantojohtaja

www.jucat.fi

 

Samcons Oy

Sami Savolainen

Oma yritys

 

Metso Power Lapuan yksikkö on käyttänyt Jucat Oy:n palveluksia ja sieltä saimme yhteystiedot sekä hyvät referenssit. Jucat Oy on taas käyttänyt aiemminkin Samcon Oy:n palveluksia hyvin kokemuksin, joten tämä oli luonnollinen jatkumo.

Tässä projektissa yhteistyö toimii niin että Jucat Oy suunnittelee tuotannon tarvitsemia apulaitteistoja ja tekee esitykset WP 2:n osalta (tuotanto) MW Powerille. Samcon Oy tutkii materiaalivirtoja ja esittää kehitysehdotuksia suunnitteluun sekä tuotantoon. Lisäksi Samcon Oy tutkii lisäpalveluna projektitoiminnan, WP 3:n, kehitystä asennustyömaalla sekä varsinaista asennustoimintaa asiakasrajapinnassa.

Haasteellisinta yhteistyössä on ollut tähän mennessä meidän tuotteen valmistus ja sen asettamat vaatimukset kehitysprojektille.

WP 1 osuuden yhteistyöyritykset ovat SAV Oy, Elomatic Oy ja PI Sweco.

 

Projektiryhmä

 

Jussi Orhanen                                       Projektin vastuullinen johtaja

Risto Juutinen                                       Kiuruveden yksikön johtaja, projektin ohjausryhmä

Jorma Palmu                                         Projektipäällikkö

Jussi Orhanen                                       WP 1:n vetäjä

Jari Nousiainen                                     WP 2:n vetäjä

Jarmo Remes                                        WP 3:n vetäjä

Yllä mainitut henkilöt muodostavat Ohjausryhmän.

 

WP 1 työryhmä: Jussi Orhanen,  Merja Kalsi, Juho Pajunen, Joonas Kiurusalmi, Pekka Pääkkö, Pasi Lehtimäki

WP 2 työryhmä: Jari Nousiainen, Mikko Törmälä, Jussi Oikarinen, Jorma Palmu

WP 3 työryhmä: Jarmo Remes, Tuomas Petänen, Jorma Palmu

 

Porjektin eri kumppaneiden verkkosivut/yhteystiedot

www.jucat.fi

www.elomatic.com

www.sav.fi

 

 Yrityksen verkkosivujen osoite ja projektin yhteystiedot

www.mwpower.fi tai www.metso.com kautta MW Powerin sivuille.