Yritysprojektit‎ > ‎

Jartek Oy

Käynnissäpidon hallinta palveluna
 
Projektin kesto 1.2.2010 - 31.12.2012
Diaarinumero 184/31/10
 
Tarve
 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Tarve toimituksen ja takuuajan jälkeiselle palveluliiketoiminnalle. Monilla eri aloilla palveluliiketoiminnan osuus laitetoimittajien liiketoiminnassa on erittäin iso. Sahalaitosten laitetoimittajilla tällaisen toiminnan osuus sitä vastoin on erittäin pieni. Projektin kehitystyöllä pyrittiin vastaamaan tähän tarpeeseen: palvelemaan asiakkaita paremmin ennakkohuollon toteuttamisessa, huoltotöiden hallinnassa ja varaosien tilauksessa. Jartekin osalta pyrittiin laajentamaan liiketoimintaa palveluliiketoiminnan alueelle, joka tasaisi toimitusprojektien syklimäistä työkuormaa.

 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Asiakkaan kannalta ratkaistava ongelma oli sahaympäristöön soveltuvan kunnossapidonhallintaohjelmisto, joka sisältää adaptiivisesti käyttäytyvän, laitteiden todelliseen käyttöaikaan ja/tai kuormitustietoon perustuvan, ennakkohuollon hallinnan.

Jartekin kannalta ratkaistavat ongelmat olivat palveluliiketoiminnan volyymin lisääminen ja toimituksen ja takuuajan jälkeisen tiedon kerääminen toimitetuilta linjoilta.

 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Olemassa olevat ja tulevat sahalaitosasiakkaamme pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

 • Miten suuri on potentiaali?

Potentiaalin uskotaan olevan erittäin suuri. Esimerkiksi Metson liikevaihdosta  palveluliiketoiminnan osuus on 45 %.

 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

Kokemusperäisesti todettu tarve. Lisäksi on benchmarkattu muiden toimialojen laitetoimittajia ja todettu palveluliiketoiminnan olevan merkittävä osa koko liiketoiminnassa.

 

Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

Huolto-ohjelma sahateollisuuteen, joka aikatauluttaa ennakkohuollon joko kalenteripohjaisesti tai adaptiivisesti käyttötietoa laitteistosta keräämällä. Lisäksi ohjelma sisältää huoltotöiden koordinoinnin ja raportoinnin, varaosakaupan ja laitetoimituksen dokumentaation.

Jartekille uutena etuna on myös lisääntynyt tieto toimitettujen laitteiden kestoiästä, häiriöistä, ja muusta toiminnasta. Tämän tiedon perusteella toivotaan voitavan kehittää laitteita paremmiksi sekä laskea valmistuskustannuksia.

 • Miten idea/ratkaisu toimii?

Ulkopuolisella serverillä pilvipalveluna toimiva ohjelmapohja, joka räätälöidään tarvittavine sisältöineen asiakaskohtaisesti laitetoimitukseen sopivaksi.

 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?

Ennakkohuoltotyön oikea-aikaisen suorittamisen varmistuminen. Huoltotöiden järjestämisen ja raportoinnin helpottuminen. Varaosatilausten helpottuminen. Laitetoimitusten dokumentaation parempi käytettävyys.

Ratkaisu täyttää asiakastarpeen erittäin hyvin.

 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?

Asiakkailla on tarve vähentää työmäärää huollon koordinoinnista ja ohjauksesta, sekä kuitenkin samalla varmistua työn oikeasta suorittamisesta.

 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?

Tuotteesta tekee kilpailukykyisen varsinaisen huolto-ohjelman pohjan hyvän käyttävyyden lisäksi sen valmiiksi syötetty sisältö, jonka mukana asiakkaalle siirtyy muuten vaikeasti hankittavaa tietoa laitteista.

 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?

Projekti on keskeneräinen ja liiketoimintasuunnitelma viimeistelemättä. Raha tulee ohjelman kuukausimaksuista ja ohjelman tarjoaman lisäpalvelun aikaansaamasta lisäkaupasta laitetoimitusten puolella sekä lisääntyneestä varaosakaupasta. Lisäksi ohjelman avulla kerätään asiakkailla toimivista laitteista lisätietoa, jonka avulla laitteistoja voidaan kehittää toimivammiksi ja kustannustehokkaammiksi.

 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

Sahalaitosten ohjausjärjestelmien toimittajat (Jartek-toimituksissa useimmiten Pronor Control). Ohjausjärjestelmien kilpailukyky markkinoilla kasvaa.

Absent Oy. Jartekin kehityshankkeen avulla Absent laajentaa toimintaansa sahateollisuuden puolelle. Absentin liiketoimintaa lisää kehitetyn järjestelmän ylläpidosta maksettavat kuukausimaksut.

 

Hyöty
 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?

Projekti on kesken ja liiketoimintamalli viimeistelemättä. Kuukausimaksun suuruutta ei ole määritelty.

 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?

Asiakkaan suuntaan palvelu hinnoitellaan siten, että asiakkaan saama hyöty on suurempi kuin siitä aiheutuvat kustannukset. Tapauksesta riippuen takaisinmaksuaika täytyy olla 2-3 vuoden välillä.

Jartekin kannalta hinnoittelu voi olla sellainen, että varsinaisen palvelutuotteen katetaso pysyy kohtuullisen alhaisena. Jartekille hyötyä tulee myös lisääntyneen laite- ja varaosamyynnin kautta.

 • Miten kehittäminen oli projektoitu?

Kehittäminen on projektoitu hankkeen projektisuunnitelman mukaan 2-osaiseksi. Ensimmäisessä osassa toteutettiin aikataulutettu huolto-ohjelma ja toisessa osassa adaptiivisuus ja varaosakauppa.

 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?

Omarahoitusosuudesta vastaa kokonaisuudessaan Jartek Oy.

 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?

Ratkaisu ei ole lyhyellä aikavälillä kriittinen asiakkaalle, mutta se voi parantaa asiakkaan liiketoiminnan kannattavuutta pidemmällä aikavälillä.

 • Kuka tekee ostopäätöksen?

Ostopäätöksen tekee yleensä yksikön johtaja. Isommissa metsäteollisuuskonserneissa ostopäätös voi tulla konsernitasolta.

 • Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?

Huolto-ohjelma on tarkoitus myydä pääasiassa laitetoimitusten yhteydessä, jolloin se on osa Jartekin normaalia projektitoimintaa.

 

Kilpailutilanne
 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?

Jartekin huolto-ohjelma on liitetty laitetoimituksiin, jolloin kaikkien toimitettujen laitteiden tiedot ja huolto-ohjeet ovat valmiiksi syötetty ohjelmaan.

Jartekin ohjelmassa on mahdollisuus ottaa käyttöön adaptiivisuus, jolloin ennakkohuollon toteutus muutetaan kalenteripohjaisesta koneiden todellista käyttöaikaa ja/tai kuormitusta seuraavaksi. Tällöin vältytään turhalta huoltotyöltä ja vähennetään laiterikkojen todennäköisyyttä.

Jartekin huolto-ohjelman varaosakauppa-osio tekee varaosien tilaamisen nopeammaksi, joustavammaksi ja työaikaa säästävämmäksi. Lisäksi ohjelma määrittelee tarkasti tilattavat osat, jolloin vältytään virheiltä ostoprosessissa.

 • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?

Pääasiallinen kilpailija sahoilla Artturi - kunnossapidon tietojärjestelmä.  Myös SAP-järjestelmästä löytyy toimintoja, jotka osittain kilpailevat Jartekin kehittämän huolto-ohjelman kanssa.

 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?

Jartekin huolto-ohjelma liitetään laitetoimitusprojektiin, jolloin sen käyttöönotto on helppoa. Ohjelma sisältää valmiiksi kaiken tarvittavan huolto-tiedon ja sekä dokumentoinnin toimitetusta laitteistosta. Ohjelmaan liittyy myös varaosakauppa Jartekin toimittamille tuotteille.

Jartekin toimitukseen sisältyy itse huolto-ohjelman lisäksi sen sisällön tieto-taito toimitetuista koneista, jota asiakkaan ei ole mahdollista saada mistään muualta.

 

Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
 • Projekti on kesken, eikä Jartek ole vielä julkaissut kehitystyön tuloksia julkisesti. Tuloksista on keskusteltu valittujen, pitkään Jartekin kanssa toimineiden, asiakkaiden kanssa, joille on tarjottu mahdollisuutta testata projektissa kehitettyä ratkaisua.
 • Projektin tuloksena syntyy huolto-ohjelma, jota Jartek tarjoaa kaupallisesti asiakkailleen. Ohjelma ei ole julkisesti saatavilla.

 

Kansainvälinen yhteistyö
 • Kansallinen hanke, ei kansainvälistä yhteistyötä.

 

Yritysyhteistyö
 
Pronor Control Oy

Svinhufvudinkatu 19, 15110 Lahti

www.pronorcontrol.fi

Jukka Mäkelä, Pronor Control Oy

Pronor Controllin osuus projektissa on adaptiivisuuden vaatiman tiedonsiirron toteuttamien teollisuuslogiikan ja kehitettävän huolto-ohjelman välillä. Projektin alkupuolella eri järjestelmien välinen tiedonsiirtomalli ideoitiin ja testattiin, mutta varsinainen adaptiivisuuden toteuttaminen järjestelmään jää projektin loppupuolelle.

Pronorin ja Jartekin välinen yhteistyö sujuu hyvin. Molempien yritysten toimipisteet ovat samassa rakennuksessa, joten projektipalaverien pitäminen on helppoa. Haasteena työssä on molempien yritysten toimitusprojektien kiireisten aikataulujen aiheuttamat haasteet meneillään olevalle kehitysprojektille.
 

Absent Oy

Poutuntie 4, 62100 Lapua

www.absent.fi

Kimmo Jaakkonen, Toimitusjohtaja,  Absent Oy

Jari Rinta-Rahko, R&D Manager, Absent Oy
 
 
Projektiryhmä

Kimmo Piispa, Tuotekehityspäällikkö Jartek Oy, projektin vastuullinen johtaja
Reijo Palola, Senior Advisor Jartek Oy, projektiryhmän jäsen
Mari Rainikka, Kehityspäällikkö Jartek Oy, projektiryhmän jäsen
Pekka Kuuslahti, Project Sourcing Manager Jartek Oy, projektiryhmän jäsen
Jukka Mäkelä, Pronor Control Oy, projektiryhmän jäsen
Kimmo Jaakkonen, Toimitusjohtaja, Absent Oy, projektiryhmän jäsen
Jari Rinta-Rahko, R&D Manager, Absent Oy, projektiryhmän jäsen

Yhteyshenkilö
 
Heikki Sonninen
Jartek Oy