Yritysprojektit‎ > ‎

Destia Oy

Automatisoidun avolouhintaprosessin kehittäminen
 
Projektin kesto 1.12.2009 - 31.12.2012
Diaarinumero 3006/31/09
 
Tarve
 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Louhintaprosessin tuottavuuden ja suunnitelmallisuuden parantamiseen on tunnistettu yleisesti selkeänä tarpeena.  Toisaalta tunnistettiin kalliorakentamisen mahdollisuudet hyödyntää työkoneautomaatiota ja mallipohjaista toimintatapaa kuten muutenkin maarakentamisessa. Näköpiirissä olivat myös lisääntyvien kaivoshankkeiden massalouhintojen erityistarpeet ja mahdollisuudet kuten selektiivinen louhinta.

 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Kehityshankkeen alkuvaiheessa automatisoidun avolouhintaprosessin tärkein puuttuva teknologia oli avolouhosporavaunun työkoneautomaatiojärjestelmä ja siihen liittyvä mallinnusprosessi. Teknologian kehittäminen ja integrointi poravaunukalustoon nähtiin lähtökohtana koko prosessin kehittämiselle ja edellytti mittavaa yhteistyötä laite- ja järjestelmävalmistajien kanssa.

 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Potentiaalisia asiakkaita ovat kaivosalan yritykset, tarvekiven jalostusta tekevät yritykset ja infra-alan rakennushankkeita toteuttavat yritykset sekä Destian omat tie- ja ratarakennushankkeet.

 • Miten suuri on potentiaali?

Potentiaali kasvaa kaivosteollisuuden louhintamäärien kasvaessa ja infrarakentamishankkeiden siirtyessä mallipohjaiseen toimintatapaan. Kaivosteollisuus käyttää tyypillisesti mallipohjaista suunnittelua ja toteutusta, mikä luo kysyntää mallipohjaiselle ja työkoneautomaatiota hyödyntävälle louhintaprosessille. Infrarakentamisen siirtyessä mallipohjaiseen toimintatapaan myös louhinnassa siirrytään hyödyntämään laajemmin työkoneautomaatiota.

 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

Uuden teknologian ja toimintatavan tuottavuus on käytännössä huomattu Destian omassa maarakentamisen tuotannossa ja työkoneautomaation soveltaminen kalliorakentamiseen on jatkoa sille.

 
Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

Mallipohjainen louhintatuotannon suunnittelu- ja toteutusprosessi, joka sisältää tuotannon suunnittelun, toteutuksen ja laadunvalvonnan. Tämä tuo uuden, tilaajalle läpinäkyvämmän, tavan toteuttaa louhintatyön ja tarjoaa hyvän perustan louhintatekniikan jatkuvaan kehittämiseen.

 • Miten idea/ratkaisu toimii?

Louhinta suunnitellaan 3D-suunnittelujärjestelmällä aiemman paperiluonnostelun asemasta. Suunnitelma jalostetaan toteutusmalliksi avolouhosporavaunulle, joka toteuttaa porauksen suunnitelman mukaan GPS-paikannusta hyödyntäen. Malleja  hyödynnetään myös panostuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä totetuman dokumentoinnissa.

 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?

Mallipohjainen toimintatapa johtaa suunnitelman mukaiseen toteutukseen ja vähentää hukkaa prosessin eri vaiheissa. Hyöty realisoituu prosessin toteuttajille ja palvelun tilaajalle parempana laatuna, tehokkaampana työsaavutuksena ja materiaalisäästöinä. Lisäksi työsuoritteiden ja toteuman raportointi voidaan tehdä erittäin tarkasti ja ilman erillistä paperityötä. Raportoinnin tarkkuuden ja dokumentointimahdollisuuksien merkitys tulee kasvamaan louhintatöissä turvallisuusvaatimusten lisääntyessä.

 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?

Asiakkaille hyödyt realisoituvat mallipohjaisenlouhinnan myötä suunnitellussa aikataulussa toteutuvana palveluna halutun lohkarekoon ja pienempänä hukkamateriaalin tuottaman lisäarvona. Lisäksi asiakas haluaa tietää entistä tarkemmin, mitä urakoitsija on tehnyt ja mallipohjainen toimintamalli mahdollistaa tämän.

 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?

Mallipohjaisen toimintatapa mahdollistaa tuotannon suunnittelun, työkoneiden kapasiteetin kasvun ja virheiden vähenemisen. Tuotannon hajonta pienenee, koska mallipohjainen louhinta kehittyy enemmän prosessimaiseksi, jossa yksittäisen tuotantoa ohjaavan ihmisen osaaminen ei vaikuta lopputulokseen yhtä merkittävästi kuin aiemmin. Lisäksi työturvallisuudella tulee olemaan entistä suurempi painoarvo tarjouspyynnöissä, jolloin mallipohjainen louhinta tulee saamaan arvostusta.

 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?

Uuden toimintatavan ja osaamisen seurauksena Destialla on mahdollista tuottaa laadukkaampaa ja tehokkaampaa louhintapalvelua, jota valistuneet asiakkaat arvostavat. Destia on edelläkävijä mallipohjaisessa louhinnassa ja saa siitä kilpailuetua urakkakilpailuissa verrattuna perinteisellä menetelmillä toimiviin kilpailijoihin.

 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

Tärkeimpiä kumppaneita ovat asiakkaista kiviaineisten tuottajat (esim. Rudus Oy) ja kaivosyritykset sekä  Destian oma kiviainestuotanto. Kehittämistoiminnassa tärkeimpiä kumppaneita ovat poravaunujen valmistaja Sandvik Oy, räjähdysainetoimittaja Forcit sekä ohjaus- ja paikannusjärjestelmävalmistajat Trimble ja Leica.

Win-Win tilanne esim. tarvekivilouhinta- ja kaivosasiakkaiden kanssa saavutetaan pitkäaikaisilla urakoilla, joissa Destia voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa esimerkiksi hyödyntämällä uusia menetelmiä louhintaprosessissa muodostuvan hukan pienentämiseen ja samalla tuottavuuden kasvuun. 

Vaativissa rakennushankkeissa saavutetaan etua mallipohjaisella toimintatavalla tehokkaammalla tuotantomenetelmällä, joka johtaa virheiden vähenemiseen ja edelleen parempaan projektikatteeseen.

 
Hyöty
 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?

Asiakas on valmis maksamaan mallipohjaisesta louhinnasta enemmän kuin tavallisesti, mutta määrä riippuu asiakkaan saavuttamasta hyödystä. Asiakas saa hyödyn toimitusvarmuutena sekä pienentyneenä hukkamateriaalin määränä.

 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?

Hyöty verrattuna kustannuksiin on arvioitava ja laskettava projekektikohtaisesti. Destian Tikkurilantien ST katurakennushankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan mallipohjaisella louhintamenetelmällä saavutettiin 8,2 % hyöty urakkasummasta verrattuna perinteiseen toimintatapaan. Vaativissa ja pienipiirteisissä louhintakohteissa hyötypotentiaalin on arvioitu olevan vielä suurempi. Lisäksi työvirheet/mittausvirheet voivat olla merkittäviä tekijöitä projektien katteiden kannalta ja näitä voidaan vähentää mallipohjaisella toimintamallilla.

 • Miten kehittäminen oli projektoitu?

Destiassa AQP-hanke projektoitiin erillisenä kehittämishankkeena, jolle varattiin resurssit Destian T&K-budjetista.

 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?

Destian T&K-budjetista.

 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?

Suomessa useilla kaivoksilla on siirrytty tai ollaan siirtymässä avolouhosporavaunujen työkoneautomaation hyödyntämiseen louhinnassa ja kehittyneitä tuotantomenetelmiä hyödyntävillä alihankkijoilla on kilpailuetua. Tarvekivilouhintaurakoissa Destian tavoitteena on saada kilpailuetua laatupisteinä työkoneautomaation hyödyntämisestä. Nähtävissä on, että myös Destian kilpailijat ovat alkaneet kehittää vastaavia toimintamalleja asiakkaan ymmärtäessä mallipohjaisen toiminnan hyödyt ja vaatiessaan enemmän muilta toimijoilta.

 • Kuka tekee ostopäätöksen?

Louhintaa tilaavien asiakkaiden hankintaorganisaatio tekee tyypillisesti hankintapäätökset. Käytännössä louhintamarkkinoilla tällä hetkellä palvelun hinta ratkaisee useimmissa tapauksissa. Valistuneet tilaajat arvottavat päätöksissään yhä enemmän myös lopputuotteen laatua ja työturvallisuutta ja yhä useammin ostopäätös tehdään Suomen ulkopuolella, esimerkiksi suurten kaivosyhtiöiden kohdalla, missä hinnan lisäksi arvostetaan muitakin tekijöitä.

Destiassa kalliorakentamisen tuotanto-organisaatio hankkii mallipohjaisessa tuotannossa tarvittavat poravaunut ja niiden työkoneautomaatiojärjestelmät.

 • Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?

Destian kalliorakentamisen organisaatio vastaa palvelun myynnistä sekä kehittää ja laajentaa mallipohjaisen toimintatavan osaamistaan ja käyttöä poravaunukalustossaan.

 
Kilpailutilanne
 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?

Mallipohjainen toimintatapa mahdollistaa suunnitelmallisen tuotantoprosessin kehittämisen ja sen tuomat laatu-, tehokkuus- ja työturvallishyödyt. Kilpailijoihin verrattuna työturvallisuus, työn laatu ja sen dokumentointi sekä läpinäkyvyys ovat suurimmat etumme.

 • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?

Pääkilpailijoita ovat louhintapalveluita tarjoavat yritykset.

 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
                 Asiakkaat arvostavat, että Destia on pitkäjänteisesti kehittänyt louhinnan tuotantoteknologiaa ja
           osaamistaan, josta myös tilaajat hyötyvät. Pystymme tarjoamaan laadukkaampaa ja modernimpaa
           louhintapalvelua verrattuna muihin perinteisin tavoin operoiviin kilpailijoihin. Tätä arvostetaan varsinkin
           suurten tilaajien keskuudessa.
 
Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
 • Opinnäytetyöt:
            DI-työ: Avoluohoksen tuotantoprosessin kehittäminen ja porausautomaation implementointi,     
            Juho Torvi, Oulun yliopisto 2009
            DI-työ: Malmin arvoa maksimoivan avolouhintaprosessin kehittäminen, Petteri Keinänen,     
            Oulun yliopisto 2010
            DI-työ: Mallipohjaisen louhintaprosessin hyödyntäminen tiehankkeessa, Olli Vaaramaa, Aalto     
            yliopisto 2013
 • Projektin välituloksia on esitelty Destian sidosryhmälehdessä VIAssa.
 
Yhteyshenkilö
 
Mika Jaakkola
Destia Oy