SE-PLM

Systems Engineering - PLM integraatio

Projektin kesto 1.2.2011 - 31-12.2012
Diaarinumero 3146/31/10
 
Tarve
 
Globaalissa kilpailutilanteessa yritykset joutuvat vastaamaan kiristyviin asiakasvaatimuksiin, kehittämään toimintansa kustannustehokkuutta, lyhentämään tuotteiden läpimenoaikoja ja sitä kautta turvaamaan kilpailukykynsä. Tuoteprosessien digitalisoiminen pidetään välttämättömänä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Systems Engineering (SE) pyrkii kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja sen tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmän määrittelyssä ja toteutuksessa huomioidaan kaikkien sidosryhmien tarpeet siten, että lopputulos vastaa siihen kohdistuvia vaatimuksia sekä teknisesti, toiminnallisesti että laadullisesti. SE käytäntöjä ja standardeja pidetään yleensä raskaina ja huonosti suomalaiseen yritysympäristöön sopivina. Nykyiset kaupalliset PLM-järjestelmät sisältävät ominaisuuksia ja moduleita moniteknisten järjestelmän kehittämistä tukemaan. Implementoinnit teollisuudessa eivät kuitenkaan ole vielä yleisiä. Osaltaan tämä johtuu puutteellisesta osaamisesta SE:n ja PLM:n soveltamisessa. 
 
Ratkaisu
 
 
Projektin tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä teollisuuden tuotesuunnittelun ja elinkaariprosessien integroituun hallintaan. Tämä pyritään saavuttamaan edistämällä kokonaisvaltaisen Systems Engineering lähestymistavan yleistymistä teollisuudessa osana järjestelmien elinkaarenhallintaprosessia ja hyödyntäen PLM-ohjelmistojen (Product Lifecycle Management) mahdollisuuksia. Luomalla katsauksia nykyisiin käytäntöihin ja tuleviin kehitystrendeihin pyritään kehittämään malleja, jotka auttavat yrityksiä fokusoimaan oman toiminnan kannalta tärkeisiin kehityskohteisiin omien tuotteidensa suunnittelu- ja elinkaariprosesseissa ja valitsemaan näitä tukevat tietotekniset ratkaisut.
Tavoitteena on auttaa yrityksiä vastaamaan kiristyviin asiakasvaatimuksiin, kehittämään toimintansa kustannustehokkuutta, lyhentämään tuotteiden läpimenoaikoja ja sitä kautta turvaamaan kilpailukykynsä.
Yritykset ovat myös ilmaisseet tarpeen kotimaiselle SE-osaajien verkottumiselle, mikä tukisi osaamisen vahvistamista ja tiedon vaihtoa vaativan suunnittelun ja elinkaaren hallinnan alueella. Projekti tukee osaltaan tätä verkottumista avoimien workshoppien avulla.
 
Hyöty
 
 
Projektin tuloksena yritykset saavat käyttöönsä uusinta tietoa suunnittelu- ja elinkaariprosessien hallintaan soveltuvista parhaista käytännöistä ja tulevista kehitystrendeistä liittyen Systems Engineering-lähestymistapaan sekä ajantasaista vertailutietoa muihin teollisuusyrityksiin.
Konkreettina tuloksena syntyy opas SE-menetelmän soveltamiseen ja käyttöönottoon. Opas auttaa yrityksiä arvioimaan omia käytäntöjään, SE-menetelmän potentiaalia, hyötyjä ja soveltamistapaa ja suuntaamaan kehityspanostuksia vaikuttavuudeltaan tärkeimpiin kehityskohteisiin ja asettamaan vaatimukset elinkaariprosesseja tukevien tietojärjestelmien toiminnallisuudelle tarkoituksenmukaisesti. Erityisesti huomioidaan elinkaaren ja organisaatioiden rajat ylittävät prosessit ja tiedonsiirto, ja käytön aikana syntyvän ja kerättävän tiedon hyödyntäminen SE-prosesseissa. 

 
Yhteyshenkilöt
 
Göran Granholm
VTT
Simo-Pekka Leino
VTT