RelSteps

Käyttövarmuuden hallinta suunnittelussa 

Projektin kesto 1.8.2010 - 31.12.2012
Diaarinumero 1372/31/10
 
Tarve
 
Käyttövarmuuden hallinta on tullut entistä tärkeämmäksi tekijäksi yritysten kilpailukyvyn varmistamisessa mm. kasvavien asiakasvaatimusten takia. Liikkuvien työkoneiden käyttövarmuuden hallinta on erityisen haastavaa, koska tuotantosarjat ovat pieniä, tuotevariaatiot suuria ja niiden käyttöolosuhteet erittäin vaihtelevia. Epäyhtenäisen asiakaskentän vuoksi käyttövarmuuden määrittelyyn tarvittavia lähtötietoja on yleensä vaikea saada. Tarve näille tiedoille on kuitenkin olemassa, koska koneiden elinjaksokustannuksilla on merkittävä rooli tuotantohyödykkeiden, kuten liikkuvien työkoneiden, ostajien näkökulmasta. Lisäksi työkonevalmistajat suuntautuvat nykyisin vahvasti palveluliiketoimintaan, jossa erityisesti kunnossapitopalvelujen taloudellinen kannattavuus on vahvasti seurausta koneen käyttövarmuuden suunnittelussa tehdyistä valinnoista.
 
Ratkaisu
Relsteps hankkeen tavoitteena on kehittää koneenrakennuksen ja erityisesti liikkuvien työkoneiden toimialalle käyttövarmuuden hallinnan työkalupakki, joka sisältää seuraavat työkalut:
 
- Käyttövarmuuden suunnittelumenetelmät suunnittelijan käyttöön ja niiden integrointiperiaatteet osaksi nykyaikaisia suunnittelutyökaluja (CAD, PDM)

- Konseptit uusista tavoista jakaa ja etsiä käyttökokemustietoja yli yritysrajojen suunnittelijoiden käytäntöyhteisöissä.
- Digitaalisia tiedonsiirtokanavia ja medioita hyödyntävät työkalut käyttökokemustiedon keräämiseen ja tietojen analysointiin

- Käyttövarmuuden hallinnan toimintamalli, joka huomioi erilaisten tuotteiden ja tuoteprojektien käyttövarmuuden hallinnan tarpeet ja joka on integroitavissa osaksi yrityksen toimintajärjestelmää
 
Hankkeen tavoitteena on siis kehittää yritysten toimintaprosesseja, jotta kehitettävien tuotteiden käyttövarmuutta hallittaisiin systemaattisesti varhaisessa tuotekehitysvaiheessa aikaisempaa paremmin. Hankkeessa tehtävä kehitystyö toteutetaan valtaosin käytännön tutkimuscaseissa, jotka kattavat seuraavat näkökulmat:
 
1. Kunnossapidettävyyden suunnittelu ja kunnossapidettävyyden kustannusvaikutusten mallintaminen

2. Käyttövarmuuden hallinta tuotekehitysprojektissa

3. Reklamaatio- ja huoltotiedon hyödyntäminen suunnittelussa 

4. Komponenttien käyttövarmuuden hallintaan liittyvä case 

5. Uuden teknologian riskien hallinta suunnittelun alkuvaiheessa

Hyöty
Tässä vaiheessa hanketta ei pystytä arvioimaan toteutetun kehitystyön vaikuttavuutta kustannusten kannalta. Kuitenkin hankkeessa tehtävälle toimintaprosessien kehittämisellä tavoitellaan laaja-alaisia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, kuten esim. takuukustannusten vähenemistä, palveluliiketoiminnan tehostumista ja yleensä tuotekehitysprojektien läpiviennin nopeutumista.
Vaikka hankkeen kustannushyötyvaikutuksia on vielä haasteellista arvioida, on hankkeen tuloksilla jo ollut vaikuttavuutta. Caseympäristöt tarjonneet yritykset ovat raportoineet, että hankkeen tulokset ovat suunnanneet merkittävästi kehitystoimenpiteitä käyttövarmuuden hallitsemiseksi ja kehitetyt menetelmät ovat siirtyneet osaksi yritysten prosessiohjeistusta.
Käyttövarmuus on kuitenkin yksi monista tuotekehitysprojekteissa hallittavista vaatimuksista. Kuten muidenkin hallittavien vaatimusten osalta, yrityksen johto tekee päätöksen siitä, mitä vaatimuksia yleisesti tuotekehitysprojekteissa tavoitellaan.

 
Yhteyshenkilöt
 
Pasi Valkokari
VTT
 
Antti Sirén
FIMA Ry
 
Petteri Multanen
TTY
 
Heljä Franssila
Tampereen yliopisto
 
Asko Ellman
Tampereen teknillinen yliopisto