3rd

Part 1:

     
      
       
      
      
     
      
      
       
      
       
     
       
     
     
     
      
      
      
       
      
      
      
       
      
        
       
       Part 2:

     
     
     
     
     
     
            
       
     
     
   


Part 3:

https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo0OWNjNGU3MjUwZGU4ZjZk      
https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDoxM2Y1YjU0MDIxN2NmNjgz   
https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo2N2NlZmMzOWJmODhkNGU1     
https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo0OWUxY2NjMTBjMWU1ZDE0      
https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDoxZjA0YWMwNWNhYWExNWU     
https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo1ZDkwMjBlNTkzNjhmMmVl     
https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo3OGMyYzEwNzI4OWFmYjVi     https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDozNjcxOWNiMGU0NmRhNDAw     
https://docs.google.com/a/ddouglas.k12.or.us/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDozODA1ZWQ2ZDFjNjAyMDNj


Part 4:

      
      
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo1YWZjNDU2NGYyZmMwNmI2  
     
       https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDplNzdjMTZlNWU2MTVjZDU       
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDoxZDA1YTI3NWRlN2E5ODNi

https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDoxMTZmYjQ1ZTgyNzQyNDBm       
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDozODc3ZTAwMmRjZmQ3MmQ5     
  
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo2NjgyOTcwMzY5MjY0NjE2       
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDpjYWRmNmI5MGVmNzcyZDc      
                       
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo2Y2RiNmM3MDc1NDVkZjEy       
       
       
       
       
      
              
     
       
       
       
       
     
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo3OTA0Nzc1MzUyNzk5OGVi      
 
       
      
       
       
       
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDoxY2M2ZTJjYzYxYjlhMWU     
 
      
       
     
      
https://docs.google.com/a/ddsd40.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGRvdWdsYXMuazEyLm9yLnVzfHBlYXJzb24tZXJlYWRlcnxneDo0M2M2N2U0Y2MwNjNkMTVj