@Home

**เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับบุคลากรโรงเรียนดัดดรุณีใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล**

สรุปผลการจัดการเรียนการสอน


::My Activities::

 • กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 15 ก.ค.60 รับฟังและให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเร ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2560 01:33 โดย กัลยา ใจบรรจง
 • ร่วมฟังผลการศึกษางานวิจัยด้านประยุกต์ใช้ไอที 28 มิ.ย.59 รับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ไอทีของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.5 ณ ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2560 01:26 โดย กัลยา ใจบรรจง
 • โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 14 ธันวาคม 2560 นำนักเรียนประจำชั้น ม.4/9 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3 
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 00:59 โดย กัลยา ใจบรรจง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:::ประชาสัมพันธ์:::

 • โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนฯ โรงเรียนดัดดรุณี เปิดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมี 4 กิจกรรมหลัก กิจกรรมแรกวันนี้ คือกิจกรรมยอดน ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 02:09 โดย กัลยา ใจบรรจง
 • การประกวดเว็บไซต์กลุ่มสาระฯ การประกวดเว็บไซต์ภายในหน่วยงานโรงเรียนดัดดรุณี (มิย.-สค.59) กำหนดไว้ดังนี้**16 พ.ค.-31 พ.ค.59 เป็นช่วงให้คะแนนโบนัส**- 16พค. -ส่ง link ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2559 21:46 โดย กัลยา ใจบรรจง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:::Update for Life:::

 • Infographics ช่วยการเรียนรู้        การสร้าง Infographics ซึ่งมาจากสองคำคือ information + graphics มีวัตถุประสงค์ง่ายๆ คือ การทำให้สิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ง่าย ตัวอย่างแรกๆ ของ Infographics ในประว ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2559 09:57 โดย กัลยา ใจบรรจง
 • รู้จักสะเต็ม คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 06:56 โดย กัลยา ใจบรรจง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:::การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21:::

 ::แนะนำ::
สสวทhttp://www.thaiteachers.tv/ http://bit.ly/ictddnstem_btthttp://www.sahavicha.com/https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/ictddn/chmrm-khru-kea-dad-druni
http://www.otep-cco.go.th/

หน้าเว็บย่อย (3): ประชาสัมพันธ์ Facebook Update