อบรมนานาชาติ HARBIN CHINA

posted Jun 28, 2016, 8:24 AM by ณรงค์ แช่มประสิทธิ์   [ updated Jul 6, 2016, 2:28 AM ]


        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
เรื่อง  การสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
18 -24 มิถุนายน 2559
ณ Faculty of Science, Harbin Institute of Technology (HIT)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดำเนินการโดย
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


แผนที่ ิBangkok- Harbin

  
 
 
  


 

 
 
 
  
  
  
  

Comments