กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภาพกิจกรรม

 • วันมาฆบูชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมม ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องด้วยวันมาฆบูชา สยํ ปุญฺญานิ ตํ อาเวณิยํ ธนํ ความดีที่ทำไว้นั่นแล ...
  Posted Feb 25, 2021, 2:38 AM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • ทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเปิดเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมใจกันทำความสะอาด เพ ...
  Posted Jan 29, 2021, 6:57 AM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • สวัสดีปีใหม่ 2564 สวัสดีปีใหม่ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรช ...
  Posted Dec 29, 2020, 8:50 PM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตคิดสร้างสรรค์เตรียมพร้อมรองรับ EEC ด้วยโรงเรียนดัดดรุณีจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตคิดสร้างสรรค์เตรียมพร้อมรองรับ EEC ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมวิชาการระดับชั้นม ...
  Posted Dec 28, 2020, 1:33 AM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระสังคมศศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ/ครับประกาศผลการประกวดการขับขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  Posted Nov 1, 2020, 10:25 PM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
Showing posts 1 - 5 of 112. View more »

ดาวเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • "นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ " “สร้างศรัทธา พัฒนาทีมงาน ประสานการใช้ยุทธศาสตร์” จากวิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี “ภายในปี ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของตนเอง มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รักษ์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและพร้อมรับประชาคมโลก”         ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ ข้าพเจ้านางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและว ...
  Posted Aug 30, 2016, 11:09 PM by กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • "นายอธิพล ศรีรุ่งกาญจน์ " “ ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาวิชาศาสนาและจริยธรรมครูแกนนำ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ”             ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่   สอนวิชาหน้าที่พลเมือง วิชาศาสนาเปรียบเทียบ โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามตัวชี้วัดด้านจิตสาธารณะ มีการจัดทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม และส่งเด็กเข้าร่วมประกวดแข่งขัน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ จนกระทั่งนักเรียนประสบความสำเร็จ ดังนี้              ๑.ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                        ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปีการศึกษา ๒๕๕๘             ๒.ได้ร ...
  Posted Sep 4, 2016, 12:30 AM by กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • "นางสาวชีพชนก เหลืองอ่อน " ประธานแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนดัดดรุณี รุ่นที่ ๑ นางสาวชีพชนก เหลืองอ่อน         มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้คัดเลือกโรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน      ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา โดยเน้นวิสัยทัศน์การปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  และมีจิตอาสา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนดัดดรุณีเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้หลักปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียง ในพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านเศรษฐกิจ            ด้านสังคม ด้านประชาธิปไตย และด้านสิ่งแวดล้อม ดิฉันนางสาวชีพชนก ...
  Posted Sep 4, 2016, 12:30 AM by กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • "นางสาววิภาพรรณ อิ่มรัตนะ "        “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”      นางสาววิภาพรรณ อิ่มรัตนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ปีการศึกษา 2558 เป็นนักเรียนที่สอบ O-NET ม.๓ ได้คะแนน เฉลี่ย ๙๐ คะแนน สูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) สอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎติด ๑ ใน ๑๐๐ ได้ลำดับที่ ๘๙         ถ้าหากว่าพูดถึงคำว่า “การเรียน” หลายคนคงจะบอกว่า การเรียนเป็นสิ่งที่ยากมากๆ แต่ที่จริงแล้วการเรียนนั้นไม่ยากเลย เพราะว่าการเรียนก็แค่นั่งฟังคุณครูในห้อง จดเลกเชอร์บ้างเล็กน้อย อย่างนี้เรียนว่าการเรียน แต่สิ่งที่ยากจริงๆ นั่นคือ “การเรียนร ...
  Posted Sep 5, 2016, 2:56 AM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

เกร็ดความรู้

 • อาเซียนน่ารู้                 ราชอาณาจักรไทย    พื้นที่: 513,115.02 ตารางกิโลเมตร     เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร      ประชากร : ประมาณ 64 ล้านคน     ภาษาราชการ : ภาษาไทย     ศาสนา : พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6 ...
  Posted Aug 4, 2016, 12:39 AM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • วันอาสาฬหบูชา       วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก   จึงถือได้ว่าวันน ...
  Posted Jul 14, 2016, 5:52 PM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • วันเข้าพรรษา             พรรษา แปลว่า ฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะต้องหยุดการเดินทางไปค้างแรมที่อื่นจะอยู่จำพรรษาที่  วัดใด วัดหนึ่งตลอด ๓ เดือน เนื่องจากในสมัยพุทธกาล พระภ ...
  Posted Jul 14, 2016, 6:09 PM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • วงแหวนไฟ คืออะไร ???     วงแหวนไฟ (Ring of Fire) เป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีลักษณะเป็นเส้นเกือกม ...
  Posted Jun 23, 2016, 10:52 PM by กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 • รู้ไหม.......ค่าแรงขั้นต่ำอาเซียน
  Posted Jun 2, 2016, 6:01 PM by Unknown user
Showing posts 1 - 5 of 9. View more »

แฟนเพจกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

แฟนเพจโรงเรียนดัดดรุณี