ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์

ครูที่ปรึกษา นางสาวอัมพร ผุยวันดี

เงื่อนไขการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 26 คน

วัตถุประสงค์

                1 นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากแหล่งต่างๆได้

                2 นักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

                3 นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้

                4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่จะจัดให้กับนักเรียน

                1 นักเรียนสืบค้นความรู้วิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ

                2 นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม

                ห้อง 813 และห้องเรียนธรรมชาติ อาคาร 8 โรงเรียนดัดดรุณี

Comments