กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  1. ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่21
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2562
"กุลสตรี สุนทรีย์ เก่ง กล้า ล้ำความคิด"
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนดัดดรุณี   จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
     
  

 


    
  

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 60


 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 59กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 58


http://www.scimath.org/ebook/math/m1-1/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m1-2/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m1-a1/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m1-a2/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m2-1/student/

http://www.scimath.org/ebook/math/m2-2/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m2-2/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m2-a2/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m3-1/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m3-2/student/
http://www.scimath.org/ebook/math/m3-a1/student/  http://www.scimath.org/ebook/math/m3-a2/student/


  
http://www.scimath.org/ebook/math/m4/vol1/  http://www.scimath.org/ebook/math/m4/vol2/  http://www.scimath.org/ebook/math/m4/vol3/  http://www.scimath.org/ebook/math/m4a/vol1/  http://www.scimath.org/ebook/math/m4a/vol2/
http://www.scimath.org/ebook/math/m4a/vol3/  http://www.scimath.org/ebook/math/m4a/vol4/  http://www.scimath.org/ebook/math/m4a/vol5/  http://www.scimath.org/ebook/math/m4a/vol6/