งานจัดการเรียนการสอน


             
         นางสาวนวลจันทร์      แสงอุไร
       หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน

หน้าที่
๑. ช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการในการกำกับ ดูแล เสริมสร้าง สนับสนุน  ส่งเสริม วางแผน ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
๒. รายงานงานดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายภาระงาน มีดังนี้

1. งานตารางสอน
        นางสาวนวลจันทร์      แสงอุไร  ครูชำนาญการ/หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน  ประธานกรรมการ
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ
        นางสาวสุดสายใจ กิจไกรลาศ  ครู/ตารางสอน กรรมการ
        นางสาวกฤษณา วิเชียรวารี  ครู/ตารางสอน กรรมการและเลขานุการ

      หน้าที่
๑. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดตารางเรียนและตารางสอนของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
๒. จัดกลุ่มการเรียนตามรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของนักเรียนรวมทั้งการจัดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. จัดครูเข้าสอนแทน ในกรณีที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สามารถจัดสอนแทนได้โดยให้พิจารณาครูเข้าสอนแทนตามที่เห็นสมควร    
๔. จัดสอนซ่อมเสริม และประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดครูเข้าสอนซ่อมเสริม
๕. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตารางสอนรวม  ตารางการใช้ห้อง  ตารางสอนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตารางเรียนประจำชั้น เป็นต้น      
๖. สรุปรายงานปัญหาที่พบเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหาร และนำไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป


2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


 
 
 
 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

3. งานจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)


                
       นางสาวอัมพร  ผุยวันดี                     นางสาวรัชชดา  ยิ้มเนียม
หัวหน้างานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)      ผู้ช่วยและเลขานุการ

 (๑)  นางสาวอัมพร  ผุยวันดี  ครูชำนาญการ/หัวหน้างานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  ประธานกรรมการ
 (๒)  นางสาวกฤษณา  วิเชียรวารี  ครู/ผู้ช่วยหัวหน้างานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  กรรมการ
 (๓)  ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ    กรรมการ
 (๔)  ครูประจำชั้น ม.๒ และ ม.๕    กรรมการ
 (๕)  นางสาวรัชชดา ยิ้มเนียม  ครูผู้ช่วย/ผู้ช่วยหัวหน้างานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  กรรมการและเลขานุการ

      หน้าที่
๑. ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มวิชาที่เปิดสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดัดดรุณีให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สนองจุดหมาย
    และหลักการของหลักสูตร

๒. จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่าง ๆ ติดตาม ดูแลการจัดตารางสอน และการเข้าสอนของครู
๓. จัดสอนแทน กรณีครูขาด และให้ข้อมูลกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดอัตรากำลังครู
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณรายจ่าย กำหนดงานและโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
     เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมตามความเหมาะสม
๖. จัดให้มีการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๗. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
     ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน
  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์จริง
     และปฏิบัติการจริง ส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสานความรู้ต่าง ๆ
 ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
     และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระกิจกรรม
๘. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
๙. กำกับ ติดตามให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน ทุกรายวิชาและตรวจ วิเคราะห์ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
     เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ก่อนนำไปใช้สอนและให้มีรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละภาคเรียน
๑๐. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของกลุ่มสาระฯ ตามที่วิชาการกำหนดเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย