การประชุมบุคลากรโรงเรียนครั้งที่ 3/2562

โพสต์8 พ.ค. 2562 01:20โดยกลุ่ม วิชาการ   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2562 06:55 ]

วาระกลุ่มบริหารวิชาการ มีดังนี้

    เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 1. จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 รับได้  515 คน  ม.4 รับได้ 510 คน รวมทั้งสิ้น 1025 คน
 2. (ร่าง) ปฏิทินวิชาการ ให้กลุ่มสาระกำหนดปฏิทินให้แล้วเสร็จภายใน 16 พ.ค.62
 3. มอบตารางสอนครู
 4. มีนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จำนวน  8  คน
 • นศ.ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 7 คน
  • วิชาเอกภาษาจีน      1 คน
  • วิชาเอกคอมพิวเตอร์  2 คน
  • วิชาเอกสังคมฯ        2 คน
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์  2 คน
 • นศ.ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน  1 คน
 1. โรงเรียนดัดดรุณีได้เข้าร่วมเครือข่ายทางการศึกษา ดังนี้
  • เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2562
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2562  
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กับ สถานประกอบการ ในปีนี้มีนักเรียนจำนวน 3 คน ไปฝึกประสบการณ์ที่สถานประกอบการ 2 แห่ง คือ ร้านชนะศิลป์เคลือบแก้ว (บริการล้างรถ) และ บริษัท คอร์ติน่าสยามสปอร์ต โดยมีครู ณัทชาภา กิรัตน์ เป็นผู้ประสานงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
  • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี นศ.มาศึกษาขั้นสังเกตการณ์ และการมีส่วนร่วม จำนวน 2 คน
    เรื่องสืบเนื่องและถือปฏิบัติ
 1. นักเรียนติด  0  ร  มส. (ครูประจำชั้นและครูผู้สอนรายวิชา) ขอให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
 2. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนก่อนวันเปิดภาคเรียน  ประกอบด้วย
  • แผนการสอน/ID plan
  • ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
  • เอกสาร/สื่อ/หนังสือเรียน
 1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระให้เป็นปัจจุบัน
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก ในกรณีไม่ได้ระบุชื่อ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแนบขอไปราชการ ขอใช้รถ ใบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน (ถ้ามี)

Comments