::Home::

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 • หลักสูตรอบรมครูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเสนอหลักสูตรการอบรม  ครูอัจริยะยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (รหัสหล ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2562 08:07 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • อบรม "พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์" ขอเชิญชวน ครูโฮมรูมทุกคน ครูเพศวิถีศึกษา ครูแนะแนว ครูสุขศึกษา ท่าน ศน. ท่าน ผอ.ร.ร.และผู้สนใจอื่น ๆ ท ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 08:43 โดย กลุ่ม วิชาการ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศฝ่ายวิชาการ

 • การประชุมบุคลากรโรงเรียนครั้งที่ 5/2562 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  การเปลี่ยนกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 20:34 โดย กัลยา ใจบรรจง
 • การประชุมบุคลากรโรงเรียนครั้งที่ 4/2562 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ1.  วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ม.6/6,6/7,6/10 เข้าอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 18:43 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.40 น.  ณ ห้องประชุมวิชาการ    วาระที่ 1.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1  สรุปการรับนักเรียน ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 18:52 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • การประชุมบุคลากรโรงเรียนครั้งที่ 3/2562 วาระกลุ่มบริหารวิชาการ มีดังนี้     เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 รับได้  515 คน  ม ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2562 06:55 โดย กลุ่ม วิชาการ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • Welcome to DD School : ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดัดดรุณี  เปิดภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2562  รับนักเรียนเข้าใหม่ ได้ดังนี้  ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2562 12:55 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พบผู้บริหาร         เมื่อวันที่ 13-15  พ.ค. 62  หลังจากที่ ผอ.ปนัดดา  มักสัมพันธุ์  มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี  ได้ประชุมกลุ่มย ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2562 12:07 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  14-15  พ.ค. 62  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา ด ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2562 11:41 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม เข ...
  ส่ง 12 พ.ค. 2562 05:45 โดย กลุ่ม วิชาการ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »