מנהל: דר' ריזק אטראש    
כתובת: כפר דבוריה  ת.ד. 500 מיקוד 16910  
דואר לקטרוני: 
  
  pisgaaa@gmail.com

מבזק מ-ynet.co.il                טלפון: 04-8139420    

                פקס:  04-8139421