Welkom‎ > ‎

missie - opdracht - werkwijze

Missie

Een congregationele pedagogische begeleiding wil de scholen van zijn inrichtende macht begeleiden en ondersteunen vanuit het erfgoed van de stichter. Om de inspiratie van de stichter levend te houden, te actualiseren en door te geven, werkt een congregationele pedagogische begeleiding expliciet vanuit het eigen opvoedingsconcept.

Concreet betekent dit dat de pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum ondersteunt vanuit de inspiratie en het gedachtegoed van Don Bosco zoals dat neergeschreven werd in 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot', Brussel, Don Bosco Centrale, 2015. Ook de vakdidactische begeleiding van leergebieden, studiegebieden en vakken is een middel om het opvoedingsconcept op pedagogisch vlak in onze scholen te implementeren. 

Het referentiekader 'Onderwijskwaliteit' (OK) trachten we samen met onze scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum te realiseren vanuit ons opvoedingsconcept 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot'. We hebben beide documenten met
elkaar in dialoog gebracht. Klik hier.

Opdrachten

De werking van de pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco steunt wezenlijk op vier pijlers:
 1. Begeleiding en ondersteuning van de school als salesiaanse organisatie:
  • begeleiden en ondersteunen van de schoolopbouw op pedagogisch en didactisch vlak
  • gesprekken en overleg met de directieteams
  • ondersteuning bij de opvolging van schooldoorlichtingen, coaching van de leidinggevenden en ondersteuning bij de uitbouw van het beleidsvoerend vermogen.

 2. Pedagogische begeleiding en ondersteuning van de personeelsleden in de scholen,
  met een bijzondere aandacht en zorg voor de ‘beginnende’ leraren:
  • ondersteuning van de vakgroepwerking en de teamwerking
  • klassenbezoeken met nabespreking, reflectie en advies tot bijsturing
  • informatie-uitwisseling; gesprekken met leraren en hun ‘interne begeleiders’
  • begeleiding en ondersteuning van de professionele ontwikkeling van de individuele leraren en het team

 3. Vorming en ondersteuning van netwerken van personeelsleden:
  aanreiken van en/of verwijzen naar vormingsinitiatieven en het bij elkaar brengen van o.a.
  • de directieleden, de studieleiders, de technische adviseurs-coördinatoren, de technische adviseurs
  • de nascholingscoördinatoren, de ict-coördinatoren, de zorgcoördinatoren, de interne begeleiders, de coördinatoren van het gelijke onderwijskansenbeleid
  • groepen leraren en leden van het ondersteunend personeel.

 4. Doorspelen van informatie:
  • naar de Raad van Bestuur van het Don Bosco Onderwijscentrum
  • naar de scholen (het ‘veld’)
  • naar de overlegorganen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, PBDKO, het departement onderwijs, de religieuzen …).

Werkwijze

De pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco doet een begeleidingsaanbod waarop alle scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum een beroep kunnen doen.

Daarnaast werkt de dienst ook ‘vraaggestuurd’. Dit betekent dat de vragen die leven bij de inrichtende macht, bij de scholen en bij de individuele personeelsleden, mee de werking sturen.