Annex. Pressupost de referència

A.1 El pressupost de referència

A.2 Obtenció del pressupost de referència d'execució material

I. PRESENTACIÓ

En tot treball de l'Arquitecte que tingui per objecte una edificació, una obra civil o una instal·lació, l'estimació i posterior fixació detallada de l'import previst dels treballs projectats és una responsabilitat bàsica i ineludible de l'Arquitecte projectista, indelegable en cap sistema extern d'avaluació tipològica .

Els orígens del pressupost de l'Arquitecte són el coneixement de l'obra en totes les seves característiques, i la fixació detallada de les tecnologies, les qualitats i els sistemes constructius. Per tot això és exigible que aquest document essencial del projecte sigui redactat amb les degudes condicions de detall i especificació com per garantir plenament d'una banda la seva intel·ligibilitat, i d'altra la seva coherència amb la resta de documents gràfics i escrits del projecte.

Tradicionalment, i a partir d'un sistema tarifari rígidament interpretat, que confiava la flexibilitat de la remuneració de l'Arquitecte a la capacitat d'ajustar fictíciament les estimacions pressupostàries, el pressupost s'ha desacreditat en la documentació formal convertint-se en la base per fixar els honoraris. Per tal d'evitar un joc a l'infinit i limitar el desajust entre costos reals i pressupostos formals, el Col·legi ha anat fixant uns criteris de valoració mínima - sovint alambicats - per sota dels quals s'entenia increïble l'estimació pressupostària i, per tant, errònia.

Superada aquesta etapa a partir de la l’aprovació pel Congrés de la Llei de Mesures lliberitzadores en matèria de sòl i de Col×legis Professionals (Llei 7/1997 de 14 d’abril), el pressupost deixa d’ésser l’únic document per fixar directament els honoraris, recuperant el rol de document essencial del projecte, amb efectes rellevants, especialment en el camp de la fixació de la responsabilitat civil i de la credibilitat de l'Arquitecte.

Es a partir d'aquesta situació que és possible generar criteris de referència als efectes de fixar les aportacions dels Arquitectes i els drets d'intervenció de visat amb certa independència de la remuneració convinguda entre l'Arquitecte i el client, tot fixant un PRESSUPOST DE REFERÈNCIA que permet establir els descomptes i criteris de credibilitat del document, alhora que pot ajudar a la formulació d'estimacions en fases del treball en les que encara no es disposa del desenvolupament suficient per concretar el pressupost específic.

Amb aquest plantejament els tradicionals "mínims de visat" (en el llenguatge col×loquial), es transformen en "valors de referència" sense efecte directe sobre els honoraris (en tot cas induïts), i amb l'objectiu de que els resultats de la seva aplicació es situïn en la mitjana dels valors reals habituals en el mercat i que el mètode per a la seva obtenció sigui el més simplificat possible, la qual cosa obliga també a introduir nous conceptes respecte de mètodes emprats amb anterioritat.

Finalment recordar que el pressupost exigible com a document essencial del projecte, és el pressupost d’execució material, és a dir, el pressupost obtingut per l'Arquitecte sense incloure despeses generals ni benefici industrial ni, per descomptat, l'IVA.


II PREUS DE REFERÈNCIA

Aquest manual presenta un mètode de simplificat per a l'obtenció del pressupost de referència d'una edificació arquitectònica.

El pressupost de referència (Pr), és un pressupost aproximat al cost real, que assegura en la majoria dels casos una dispersió menor del 20% en més o menys sobre el cost real, excloses despeses generals i benefici industrial.

1. DEFINICIONS

Mb: Mòdul Bàsic, estableix un preu en €/m2 d'edificació que serà revisat periòdicament.

Cg: Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica.

Ct: Coeficient corrector en funció de la tipologia de l'edificació.

Cq: Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d'equipaments i acabats.

Cu: Coeficient corrector en funció de l’ús de l'edificació.

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.

S: Superfície en m2.

Pr: Pressupost de referència.

P: Pressupost d'execució material sense despeses generals ni benefici industrial.

2. VALORS DE REFERÈNCIA

2.1. : Mb = Mirar apartat de notícies.

2.2. COEFICIENT UBICACIÓ GEOGRÀFICA: Cg.S'adapta als següents valors de referència.

Cg ÀREA GEOGRÀFICA

1,00 Barcelona i la seva antiga àrea Metropolitana

0,95 Resta província Barcelona, Província de Girona, Província de Tarragona (excepte comarques del següent apartat),

Lleida capital i les comarques de la Cerdanya , la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell.

0,90 Resta província de Lleida i Comarques Tarragonines del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

2.3. COEFICIENT TIPOLÒGIC: Ct. S'adapta als següents valors de referència:

2.3.1. En edificacions de nova planta i addicions

Ct TIPOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ

1,20 Edifici aÏllat (4 façanes).

Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d'edifici.

1,10 Edifici en testera (3 façanes).

Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d'edifici.

1,00 Edifici entre mitgeres (1 \ 2 façanes).

2.3.2. En obres de reforma i rehabilitació

Ct TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

0,90 Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament les façanes.

0,70 Reformes que afectin elements estructurals.

0,50 Reformes que no afectin elements estructurals.

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la sup. de façana).

0,30 Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal×lacions

Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.

2.3.3. Treballs d’urbanització i obra civil

1,10 Moviments de terres i infraestructura

1,00 Superficials complementaries

1,10 Piscines i obres sota-rasant

2.4. COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S'adapta als següents valors de referència:

Cq NIVELL MITJÀ D'EQUIPAMENT I ACABATS

1,20 Nivell superior a l’estàndard d’us

1,00 Nivell estàndard segons ús.

(Mínim obligatori en edificis d'habitatges, també en garatges d'habitatges unifamiliars).

0,80 Nivell inferior a l'estàndard d’ús.

(Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior).

2.5. COEFICIENT D'US: Cu. S'adapta als següents valors de referència:

2.5.1. Edificació

Cu USOS

3,00 Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres.

2,80 Clíniques i Hospitals.

2,60 Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries.

Hotels de 4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries.

2,40 Laboratoris.

2,20 Clubs de reunió. Hotels de 3*.

2,00 Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. EGB-BUP i FP.

Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts.

Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200m2.

1,80 Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels d'1*.

Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m2 . Habitatges entre 200 m2 i 150 m2

1,60 Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2 .

1,40 Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2 .

1,20 Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament.

Plantes altes per a locals sense ús específic.

Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.

1,00 Locals comercials en planta baixa sense ús específic.

Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.

Garatges d'habitatges unifamiliars.

0,70 Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m . i coberta lleugera autoportant.

0,60 Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m . i coberta lleugera autoportant.

NOTA ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L'HABITATGE (GOLFES)

Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l'habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m . d'altura, caldrà valorar-los com l'habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície total.

Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.

2.5.2. Obra civil

Cu USOS

1,00 Piscines (sense cobrir).

0,40 Parcs infantils a l'aire lliure.

0,20 Urbanització bàsica.

Moviment de terres 15%

Xarxa de clavegueram 35%

Xarxa d’aigua 15%

Xarxa d’electricitat 20%

Telecomunicacions 15%

0,10 Urbanització complementaria.

Pavimentació 50%

Voreres 25%

Enllumenat 10%

Jardineria i mobiliari urbà 15%

0,20 Pistes d'asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.

0,10 Jardins. Pistes de terra sense drenatge.


3. OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA

3.1. MÒDUL DE REFERÈNCIA: Mr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu

En els casos en que un coeficient corrector no s'ajusti a la tipologia, qualitat o ús, s'aconsella aplicar la mitjana entre els que més s'assemblin.

3.2. Pressupost de Referència: Pr = S (Mri x Si)

En els edificis amb diferents usos i qualitats es recomana calcular Pr per cadascun. Exemple:

Edifici d'habitatges P.S. + P.B. + 5 P.P.

Cg = 0,95 (Girona)

Ct = 1,00 (entre mitgeres)

Ct = 1,10 (soterrani - 1)

Cq = 1,00 (qualitat estàndard) en habitatges

Cq = 0,80 (qualitat inferior a l'estàndard) en locals P.B.

Cq = 0,80 (instal×lacions a part) en aparcament P. Soterrani

Cu = 1,60 (habitatges de 120 m2 const.) en P.P.

Cu = 1,00 (locals comercials) en P.B.

Cu = 1,00 (soterrani aparcament) en P.S.

Superfícies construïdes:

5 P.P. (habitatges incloses parts comunes) ....... 1.250 m2

P.B. (locals comercials sense ús específic) ....... 600 m2

P.S. (Aparcament) ............................................... 500 m2

________

Superfície total construïda .................................. 2.350 m2

Mr1 = 390,00 x 0,95 x 1,00 x 1,00 x 1,60 = 592,80 €/ m2

Mr2 = 390,00 x 0,95 x 1,00 x 0,80 x 1,00 = 296,40 €/ m2

Mr3 = 390,00 x 0,95 x 1,10 x 0,80 x 1,00 = 326,04 €/ m2

Pr = (Mr1 x 1.250) + (Mr2 x 600) + (Mr3 x 500) = 1.081.860,00 €


4. OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

El Pressupost de Referència (Pr) és un pressupost mitjà aproximat. En cada cas particular el pressupost d'execució material podrà estimar-se, per altres mètodes de càlcul, en una banda compresa entre 0,80 x Pr i 1,20 x Pr sense necessitat de justificació.

Als efectes de la determinació dels descomptes col·legials, drets d'intervenció i quotes de demarcació, el pressupost aplicable serà sempre el Pressupost de Referència (Pr).

5.OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA DELS ENDERROCS

P = V x Mb x Cg x Cu x Ct

P = Pressupost de referència

V = Volum de l’edifici en m3

Per a naus o magatzems de altures de planta superiors a 4 metres , es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.

Mb = Mòdul bàsic

Cg = Coeficient geogràfic

Cu = Coeficient d’ús

(Cu = 0,1 per altures de menys de 10 metres )

(Cu = 0,15 per altures de més de 10 metres )

Ct = Coeficient tipològic

(Ct = 0,3 Per edificacions en zones de casc antic)

(Ct = 0,2 Per edificacions entre mitigares )

(Ct = 0,1 Per edificacions aïllades)

6. LIMIT DE (P.E.M.) PER REDACCIÓ DE E.B.S.S.

En compliment de l’article 4 apartat 1c, que determina l’obligatorietat d’elaborar Estudi de Seguretat i Salut quan el volum de mà d’obra estimada, entenent-ho com la suma total dels dies de treball del total dels treballadors, sigui superior a 500, s’ha elaborat un càlcul aproximat del cost de la mà d’obra i de la seva repercussió en el cost total de la mateixa i s’ha fixat aquest pressupost d’execució material límit en 260.000€ (**), a partir del qual serà obligatòria la presentació de l’Estudi de Seguretat i Salut.

(**) Revisat. Actualment és de 280.000€

Aquest pressupost coincideix amb el que proposaran properament els Col·legis d’Aparelladors als seus associats.

S’entén que en casos d’obres especials, aquest pressupost límit pot ser superior, per tant caldrà llavors que el promotor expressament comuniqui al Col·legi que la duració de l’obra no supera els 500 jornals.


III COEFICIENTS D'ACTUALITZACIÓ DE PRESSUPOSTOS PER A LES DIRECCIONS D’OBRA

Per a l'actualització de pressupostos d'execució corresponents a projectes visats abans de l'any 2007, els coeficients d'actualització calculats mitjançant les fòrmules polinòmiques i bases de valoració dels sistemes anteriors, són els següents:

Coeficients d'actualització de pressupostos per a les direccions. Any 2007(***)

(***) Revisat. Mirar apartat de notícies.

Aquests coeficients seran d'aplicació a partir de que el termini transcorregut des de la fixació del pressupost a actualitzar sigui d'un any pel cap baix.


IV VIGÈNCIA

Com a manual per a l'obtenció simplificada de pressupostos la seva vigència és immediata i el seu ús és optatiu havent-se previst un sistema d'actualització periòdica mitjançant la revisió del mòdul bàsic.