รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ https://drive.google.com/file/d/0B55DbE4Tx-osWEtpcDNjbTY3dHc/view?usp=sharing


     ประกาศม.1       
ประกาศม.4

รับสมัคร 60

กรอกใบสมัครออนไลน์และนำเอกสารหลักฐาน
มายื่นสมัครด้วยตนเอง
ภายในวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ชี้แจงขั้นตอนการสมัครเพื่อ
สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

                1. นักเรียนที่จะสมัคร ต้องเข้าไปกรอกใบสมัคร online ใน www.damrong.ac.th ซึ่งจะ                                   เปิดระบบให้เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
                2. เมื่อกรอกข้อมูลในใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ (print) ใบสมัครออกมา และนำมายื่น                       ในวันสมัคร คือตั้งแต่วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 (โดยการยื่นใบสมัครให้ดูลำดับที่ของใบ                            สมัคร ที่กำหนดวันและเวลา ในการสมัครไว้ วันและเวลาในการยื่นใบสมัครดูด้านล่าง) พร้อม                        เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดดังนี้
                      
เอกสารและหลักฐานในการยื่นสมัคร

                1. ใบสมัครของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
                3. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1)
                4. ใบรับรองความประพฤติ
                5. สำเนาใบแสดงผลการสอบ O-NET ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา                        2558 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์

วันและเวลาในการยื่นใบสมัคร
ระดับชั้น ม.1
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร  11001-11200  ยื่นสมัครวันที่ 27 
มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร 11201-11400  ยื่นสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร 11401-11600  ยื่นสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร 11601 เป็นต้นไป  ยื่นสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2560

ระดับชั้น ม.4
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร 41001-41200  ยื่นสมัครวันที่ 27 
มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร 41201-41400  ยื่นสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร 41401-41600  ยื่นสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2560
 เลขที่ใบสมัคร 41601 เป็นต้นไป ยื่นสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2560


 https://drive.google.com/file/d/0B55DbE4Tx-osWEtpcDNjbTY3dHc/view?usp=sharing  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2560

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

1. สามารถสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.damrong.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 053-711450 ต่อ 113 (ฝ่ายวิชาการ)แผนผังโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

จุดรับสมัครนักเรียน คือ ห้องแนะแนว ชั้น 1 อาคาร 4 พิทักษ์พงศ์เชียงมั่น 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 053-711450 ต่อ 113