Cổng thông tin Khoa học công nghệ hoạt động với mục đích: Đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu Khoa học trong đội ngũ cán bộ giảng viên, coi Nghiên cứu Khoa học là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường; nghiên cứu, đề xuất, sáng tạo các quy trình, mô hình, sản phẩm mới phù hợp, khả thi, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật của đất nước giai đoạn hội nhập, từng bước tiến tới hỗ trợ nghiên cứu, sáng chế, chế tạo các sản phẩm phù hợp, tiện ích, thiết thực và chuyển giao công nghệ.

Nội dung hoạt động Khoa học – Công nghệ

- Đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp.

- Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư, các nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN.

- Các hoạt động khoa học: Viết bài công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo, seminar khoa học. Sáng kiến kinh nghiệm.