ประชาสัมพันธ์
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งงานออนไลน์ ที่ช่อง Upload Worksheet  โดยการบ้นทึกคำตอบเป็นรูปภาพ หรือบันทึกเป็นไฟล์ Word หรือ PDF สามารถส่งงานได้ มีปัญหาการ Download หรือ Upload ให้ติดต่อ ครูอ๋อย ด่วน

วีดีโอที่น่าสนใจการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ 4IP Model ผ่านการแสดงภาพยนตร์สั้น